Augstākās tiesas (AT) Senāts, izskatot Ventspils domes opozīcijas deputātu Ģirta Valda Kristovska, Aivja Landmaņa, Ivara Landmaņa un Daces Kornas pieteikumu par proporcionalitātes principa neievērošanu Ventspils pilsētas domes komisijās, nolēma atcelt Administratīvās rajona tiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu un nodot lietu jaunai izskatīšanai.

Pērnā gada nogalē Liepājas tiesu nama Administratīvā rajona tiesa nolēma izbeigt tiesvedību administratīvajā lietā, kas tika ierosināta pēc Ventspils domes opozicionāru pieteikuma par proporcionalitātes neievērošanu domes komisijās. Tiesa toreiz atzina, ka normatīvie akti nenosaka konkrētus un juridiski pārbaudāmus kritērijus, kuri būtu jāievēro, pieņemot lēmumu par komisiju izveidi. Līdz ar to tiesa secināja, ka iepriekš minētais Ventspils pilsētas domes lēmums ir politisks lēmums, kas nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei.

Savukārt AT Senāts savā lēmumā norāda, ka pašvaldības domes lēmums, ar ko aizskartas deputāta subjektīvās publiskās tiesības, ir pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā. Tāds varētu būt arī lēmums par pašvaldību komisiju izveidi un komisiju personālsastāva noteikšanu.

Tāpat AT Senāts uzsver, ka pienākums ievērot proporcionalitātes principu komiteju darbībā noteikts arī likuma Par pašvaldībām 54.panta pirmajā daļā, un vienlaikus tas izriet arī no Satversmes 101. pantā nostiprinātā proporcionālu vēlēšanu pamatprincipa. Senāta ieskatā proporcionalitātes principa izpausmi nebūtu pamata aprobežot vien ar komiteju izveidi un to personālsastāva noteikšanu. Būtiskākais, vai deputātam ir nodrošināta iespēja faktiski piedalīties domes darbībā un īstenot savas tiesības un pienākumus.  Jo pirmkārt jau deputāts ir konkrētās pašvaldības iedzīvotāju priekšstāvis un viņam ir jārīkojas sabiedrības interesēs. Tas nozīmē, ka viņam jānodrošina iespējas šajās interesēs rīkoties.

Otrkārt, deputātam ir vienlīdzīgas tiesības ar citiem deputātiem līdzdarboties domes darbā, un šo tiesību nodrošināšana nedrīkst būt formāla. Proporcionalitātes princips nodrošina, ka deputāts var pilnvērtīgi iesaistīties domes darbā.

Attiecībā uz pašvaldības izveidotajām komisijām AT Senāts norāda, ka vispārīgi tas nav aizliegts un dome var pati pēc saviem ieskatiem organizēt savu darbu. Taču šādai kārtībai nevajadzētu novest pie tā, ka tiek liegtas deputāta tiesības piedalīties domes darbā. Savukārt Ventspils pašvaldībā pastāvošā kārtība, kas nosaka domes lēmuma projekta virzību, rada šaubas par to, vai pašvaldības radītais darba organizācijas veids dod iespēju efektīvi darboties arī opozīcijā esošo partiju deputātiem. Līdz ar to ir pamats apšaubīt vai lēmumu pieņemšanas procedūra Ventspils pilsētas domē ir tāda, kā tas atspoguļots tiesību normās.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay