Satversmes tiesa atcēlusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda rīkojumu, ar kuru savukārt tika atcelts Salaspils domes lēmums par pastāvīgo komiteju izveidi. Saskaņā ar ST lēmumu, deputātiem taisnība šai jautājumā būs jāmeklē administratīvajā tiesā. Savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis norādījis, ka šim spriedumam ir tālejoša ietekme ne tikai noregulējot konkrēto strīdu starp novada domi un ministru, bet plašāk.

Pirms gada – 2017. gada jūlijā VARAM vērsās Salaspils novada domes deputāts ar lūgumu izvērtēt novada domes lēmumu par pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu. VARAM aicināja Salaspils novada domi precizēt saistošos noteikumus un katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejās noteikt iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam. Tā kā četru komiteju sastāva veidošanā proporcionalitātes princips nebija ievērots, ministrs Salaspils novada domes lēmumu par pastāvīgo komiteju atcēla. Savukārt dome vērsās Satversmes tiesā un ST lēma, ka ministra rīkojums bijis neatbilstošs likuma Par pašvaldībām 49.panta pirmajai daļai.

Ņemot vērā, ka Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām, ST spriedums minētajā lietā būs saistošs arī administratīvajā tiesvedībā starp Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātu Ģirtu Valdi Kristovski un Ventspils pilsētas domi.

Atgādināsim, ka runa ir par mazākuma deputātu darbības prettiesiskiem ierobežojumiem no politiskā vairākuma deputātu puses. Proti, Kristovskis vērsās Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, lūdzot tiesu uzlikt Ventspils pilsētas domei par pienākumu izsniegt viņa prasīto informāciju, kā arī atzīt par prettiesiskiem Ventspils pilsētas domes viņam, kā mazākuma deputātam, noteiktos informācijas ievietošanas ierobežojumus pašvaldības oficiālajā interneta portālā Ventspils.lv. Liepājas tiesa iesniegumu noraidīja, bet deputāts vērsās ar blakussūdzību Augstākajā tiesā, kura nolēma to nodot izskatīšanai Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kopsēdē.

Komentējot Satversmes tiesas spriedumu Salaspils novada domes un ministra Kasparda Gerharda lietā (video skatāms Satversmes tiesas mājas lapā), Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis norādīja, ka spriedumā ir atrodamas atziņas par pašvaldību un valsts attiecībām, par pašvaldības tiesisko statusu Latvijā, par pašvaldības deputāta tiesisko statusu un vairāku tiesību principu, tostarp proporcionalitātes principa ievērošanu pašvaldības domes darbībā. Spriedums atbild uz būtisku jautājumu, vai un kādas ir pašvaldības deputāta tiesības un kāds ir šo tiesību efektīvs aizsardzības mehānisms.

“Šis spriedums iezīmē arī citu deputātu individuālo tiesību mehānismu, ne tikai tiesības piedalīties domes komiteju darbībā. Piemēram, uzstāties domes sēdēs, pieprasīt un saņemt informāciju, balsot. Ja šīs tiesības individuālā gadījumā pašvaldības dome pret kādu deputātu pārkāpj vai deputāts uzskata, ka pārkāpj, viņam ir tiesības savas aizskartās tiesības aizsargāt noteiktā veidā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā tiesā,” uzsvēra Neimanis.

Kādas tad ir Satversmes tiesas sprieduma konsekvences, kuras ir attiecināmas arī uz Ventspils pilsētas domi?

Pirmkārt jau Satversmes tiesa atzina, ka no pašvaldības iedzīvotāju interešu pārstāvības pienākuma izriet pašvaldības domes pienākums nodrošināt visiem deputātiem vienlīdzīgas tiesības līdzdarboties domes darbā. Deputāta līdzdarbības tiesības, kaut arī nav absolūtas un nedod konkrētam deputātam tiesības ieņemt noteiktu amatu, tomēr nozīmē katra deputāta tiesības uz vienlīdzības pamatiem darboties domes pastāvīgajās komitejās, piedalīties šo komiteju sēdēs un lēmumu pieņemšanā. Respektīvi, ikvienam deputātam, neraugoties uz to, vai viņš pārstāv pozīciju vai opozīciju, tiesības piedalīties pašvaldības komiteju darbībā – sēdēs un lēmumu pieņemšanā.

Satversmes tiesa arī norādīja, ka proporcionalitātes princips regulē ne tikai pašvaldības vēlēšanu rezultātu aprēķināšanu. Pašvaldības domei ir pienākums ievērot proporcionalitātes principu arī turpmāk, lai ikviens deputāts tiktu pilnvērtīgi iesaistīts tās darbībā. Tā kā pašvaldības dome darbojas arī ar savu pastāvīgo komiteju starpniecību, proporcionalitātes princips ir jāievēro arī organizējot domes darbu komitejās un komisijās. Atkāpes no proporcionalitātes nevar tikt attaisnotas, atsaucoties uz politisku izšķiršanos.

“Vairākums nevar ar balsu vairākumu ievēlēt komitejās tikai savus pārstāvjus. Proporcionāli jādod iespēja arī opozīcijai piedalīties komiteju darbībā,” uzsvēra Neimanis.

Tāpat Satversmes tiesa secināja, ka pašvaldības domes deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskāruma pārbaudi uz deputāta pieteikuma pamata veic administratīvā tiesa.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA