Ventspils novada pašvaldības 2018.gada budžetu plāno ar 8,82 miljonu eiro deficītu. Līdzekļus tēriņiem, kas pārsniedz ieņēmumus, plānots gūt, ņemot 7,55 miljonu eiro aizņēmumu no Valsts kases. Kā informē pašvaldība, budžeta ieņēmumi plānoti 13 998 973 eiro apmērā, bet izdevumi – 22 815 895 eiro.

8 816 922 eiro deficītu un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 1 053 267 eiro apmērā ir paredzēts segt no pamatbudžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 2 439 902 eiro, kā arī ar aizņēmuma no Valsts kases – 7 550 060 eiro, kas paredzēts pašvaldības infrastruktūras projektu realizēšanai un Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu ieviešanai.

Kā atzina Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, plānojot 2018.gada budžetu, izvirzīts uzdevums visu nozaru līmenī nodrošināt vienmērīgu attīstību. Budžets ir saimnieciski pārdomāts un finanšu līdzekļi sabalansēti gan infrastruktūrai, gan projektu un dažādu novada izaugsmes pasākumu īstenošanai, gan ES fondu ieguldījumu nodrošināšanai, neaizmirstot ieguldīt arī cilvēkresursos.

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), ko 2018.gada budžetā plānots saņemt 6 326 574 eiro apmērā. No nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 2018.gadā prognozēti 1 229 000 eiro ieņēmumi.

Lielāko izdevumu daļu – 6 679 818 eiro jeb 29,3% – budžetā veido līdzekļi ES projektu īstenošanai, gan līdzfinansējot tos no pašvaldības budžeta, gan izmantojot aizņēmumu Valsts kasē, gan saņemot ES finansējumu. Šajā pozīcijā šogad paredzēts turpināt lauku ceļu sakārtošanu deviņos novada pagastos, veikt ieguldījumus energoefektivitātes paaugstināšanā izglītības iestādē, pagastu teritoriju labiekārtošanu, pašvaldības infrastruktūras sakārtošanu un uzņēmējdarbības attīstību.

Otra lielākā budžeta izdevumu daļa ir izglītības nozare – tai atvēlēti 5 800 229 eiro, kas ir 25,4% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tai skaitā 2 083 924 eiro ir mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, brīvpusdienu nodrošināšanai, mācību līdzekļu un literatūras iegādei. Skolēnu pārvadājumu organizēšanai budžetā paredzēti 267 831 eiro. Skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos pašvaldības budžetā atvēlēti 26 210 eiro, tajā skaitā 7000 eiro – no Sociālā dienesta budžeta. Mācību līdzekļu un literatūras iegādei izglītības iestādēs ierēķināti 65 136 eiro, tajā skaitā 25 301 eiro – no valsts mērķdotācijām.

Nozīmīgu izdevumu apjomu pamatbudžetā veido teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kam tiks izlietoti 4 774 799 eiro jeb 20,9% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā pozīcijā paredzēts 526 568 eiro izmantot pašvaldības teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai. 1 400 353 eiro plānots izmantot komunālo saimniecību uzturēšanai un komunālo pakalpojumu sniegšanai, bet 2 847 878 eiro gan no pašvaldības budžeta, gan aizņēmumu veidā no Valsts kases plānots izlietot pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai. Līdzekļi paredzēti arī graustu nojaukšanai, līdzfinansējumam ēku siltināšanas projektiem, zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ Piltenes pilsētā, Vārves, Tārgales, Popes, Ances, Usmas, Užavas, Jūrkalnes, Zlēku un Ziru pagastā, kā arī dotācijai SIA “VNK serviss” deleģēto funkciju veikšanai un citiem pasākumiem.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2018.gadā plānoti 1 119 021 eiro, tajā skaitā kultūras namu uzturēšanai un pasākumu organizēšanai izlietos 651 160 eiro, bet bibliotēku uzturēšanai un bibliotēkas krājumu iegādei – 259 062 eiro. 14 024 eiro plānots izmantot, lai amatierkolektīvu dalībnieki varētu piedalīties dziesmu un deju svētkos.

Sociālām vajadzībām plānoti 1 228 914 eiro jeb 5,4% no izdevumu kopējā apjoma, tostarp bērnunama “Stikli” darbības nodrošināšanai – 229 650 eiro. Sociālo funkciju izdevumos saglabātas visas līdz šim spēkā esošās sociālās palīdzības iespējas. Turpināsies sadarbība ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, deleģējot tai pakalpojuma “Aprūpe mājās” funkciju, savukārt, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, turpināsies sadarbība ar nodibinājumu “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”. Sociālo pabalstu izdevumiem budžetā ieplānoti 572 538 eiro.

Autoceļa fondā paredzēts saņemt 501 270 eiro valsts mērķdotāciju. Šī fonda izdevumi plānoti pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, tehnisko projektu izstrādei pašvaldības autoceļu rekonstrukcijai, izmantojot ES līdzfinansējumu, un apgaismojuma programmas realizēšanai.

No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, kas 2018.gada budžetā plānoti 100 000 eiro apmērā, visos pagastos rezervēti līdzekļi konteineru īrei lielgabarītu atkritumu savākšanas akcijām ciemu centros un līdzfinansējums iedzīvotājiem nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Dabas resursu nodokļa līdzekļi paredzēti arī vides piesārņojuma novēršanai pagastos. Zivju fonda budžetā plānoti līdzekļi zivju mazuļu iegādei un laivu nolaišanas vietas sakārtošanai pie Usmas ezera.

Budžetā paredzētas dotācijas SIA “VNK serviss” ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai Ugālē, siltumapgādes sistēmas sakārtošanai Vārves pagasta Ventavas ciemā, zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ Ugāles un Puzes pagastā un tehnikas iegādei pašvaldības deleģēto funkciju nodrošināšanai.

Pašvaldības 2018. gada budžetā rezervēti līdzekļi 110 373 eiro apmērā SIA “VNK serviss” pamatkapitāla palielināšanai.

Autors: LETA / Foto: SXC