2024. gadā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) veiks četras ikgadējās iedzīvotāju aptaujas: par darbaspēku, ienākumiem un dzīves apstākļiem, IKT lietošanu, kā arī atpūtas un darījumu braucieniem, kurās plānots iesaistīt aptuveni 64 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju.

“Laba politika – labas statistikas rezultāts, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt sociāli atbildīgiem un piedalīties aptaujās, jo tikai iedzīvotāju sniegtā informācija visprecīzāk var raksturot patiesos dzīves apstākļus. Ikviena atbilde aptaujā ir ļoti svarīga,” norāda CSP Sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zukula.

Četras minētās ikgadējās iedzīvotāju aptaujas notika arī 2023. gadā. Respondentiem tiek jautāts par mājsaimniecības sastāvu, mājokļa apstākļiem, nodarbinātību, veselības stāvokļa pašvērtējumu, izglītību, sociālo atstumtību un materiālu nenodrošinātību u.c. Aptaujās tiek vaicāts arī par ienākumiem, kas ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, lai izprastu Latvijas iedzīvotāju reālo materiālo situāciju un mājsaimniecību ienākumu līmeņu atšķirības. Aptauju datus plaši izmanto valsts un pašvaldību iestādes, pieņemot iedzīvotāju ikdienu ietekmējošus lēmumus. Papildus 2023. gadā sadarbībā ar Latvijas Banku CSP veica mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauju.

Ikviena CSP aptauja vienmēr sākas ar uzaicinājuma vēstuļu nosūtīšanu respondentiem. Aptauju respondentus izvēlas nejaušas gadījuma izlases veidā. CSP intervētāji pārsvarā respondentus intervē pa telefonu. Jebkurā CSP aptaujā var arī aizpildīt anketu tiešsaistē CSP tīmekļa vietnē e.csp.gov.lv. Ja CSP nav pieejams respondenta tālruņa numurs, intervētājs veic klātienes interviju respondentam pieņemamā laikā. Pirms intervijas respondents vienmēr saņem CSP vēstuli vai nu pa pastu, vai e-pastā. Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrā pusē.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Papildus CSP izmanto arī administratīvajos datu avotos pieejamos personu datus. Iegūtos datus publicē tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo procesu analīzei. Statistikas likums aizliedz nodot respondentu sniegto individuālo informāciju citām iestādēm vai organizācijām.

Pēc aptaujas datu iegūšanas dati tiek analizēti un publicēti tikai apkopotā veidā. CSP uzdevums ir nodrošināt valstiski būtiskus rādītājus darba tirgus novērtēšanai, iekšzemes kopprodukta (IKP) aprēķināšanai, nodarbinātības veicināšanas pasākumu, pabalstu plānošanai un citu datos balstītu lēmumu pieņemšanai.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi, zvaniet uz bezmaksas konsultatīvo tālruni 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.

 

11.12.2023. / Autors: Centrālā statistikas pārvalde / Foto: Centrālā statistikas pārvalde