Ventspils bāreņiem būs iespēja saņemt plašāku atbalstu no Sociālā dienesta

1359

Lai materiāli atbalstītu un palīdzētu Ventspils pilsētā deklarētiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pašvaldība piedāvā vairākus atbalsta veidus.

Ventspils pilsētas pašvaldība 2016. gada pirmajā pusē ir radusi iespēju izīrēt labiekārtotus dzīvokļus četriem pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Tādējādi bāreņi iegūst iespēju uzsākt patstāvīgu dzīvi un veidot ģimeni. Pašvaldība šogad plāno izīrēt dzīvokli vēl vienam bārenim, kad tiks sasniegta pilngadība.

Dzīvesvietas nodrošināšana nav vienīgais Ventspils pilsētas pašvaldības palīdzības veids bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem. Pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās kā vienreizēju palīdzību patstāvīgas dzīves uzsākšanai un sadzīves iekārtošanai saņem arī materiālu atbalstu gandrīz 380 eiro apmērā. Ja jaunietis turpina sekmīgi mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā, tad katru mēnesi, līdz 24 gadu vecumam, ir iespējams saņemt pabalstu 64,03 eiro apmērā.

Ziemassvētkos pašvaldība visiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sniedz materiālu palīdzību 43,00 eiro apmērā.

Lielāku atbalstu saņem bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Tā, piemēram, absolvējot 9. vai 12. klasi, lai sagatavotos skolas izlaidumam, var saņemt materiālu atbalstu 43,00 eiro apmērā, savukārt uzsākot jaunu mācību gadu, iespējams saņem pabalstu mācību līdzekļu iegādei no 43,00 līdz 121,00 eiro apmērā atkarībā no izglītības iestādes, kurā izglītojas (pamatskolā, profesionālā izglītības iestādē vai augstskolā).

Papildu iepriekš minētajam, trūcīgie un maznodrošinātie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kas mācās Ventspils Mūzikas vidusskolā, var saņemt Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtu 100% atlaidi mācību maksai.

Ventspils trūcīgie un maznodrošinātie jaunieši, tajā skaitā bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem un apgūst profesionālo vidējo izglītību vai arodizglītības programmu, vai studē augstskolā pilna laika studijās, un, ja vidējā atzīme semestrī vai sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm, var saņemt Ventspils pašvaldības pabalstu trūcīgo un maznodrošināto talantīgo jauniešu izglītībai. Pabalstam var pieteikties divas reizes gadā (pēc katra semestra vai sesijas) un tas tiek aprēķināts robežās no 355,72 eiro līdz 845,19 eiro. Pabalsta summu ietekmē jaunieša sekmes un mācību iestāde, kurā tiek apgūta izglītība.

Šobrīd 29 bērniem no Ventspils pilsētas, kas palikuši bez vecāku gādības, tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe audžuģimenēs gan Ventspilī, gan citās Latvijas pašvaldībās, savukārt 24 bērni dzīvo Ventspils Sociālās aprūpes centrā Selga, bet 3 bērni – ilglaicīgās ārpusģimenes aprūpes institūcijās ārpus Ventspils pilsētas.