Ventspils dome šogad budžeta ieņēmumos plāno 58,72 mlj. eiro

1408
Autors: SXC
Autors: SXC

Ventspils pilsētas pašvaldība šā gada budžeta ieņēmumus plāno 58,72 miljonu eiro apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz šā gada 1.janvāri bija 11,44 miljoni eiro. Līdz ar to pašvaldībai šogad pieejami finanšu resursi 70,22 miljonu eiro apmērā, portāls VentspilsBalss.lv uzzināja domē.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tajā skaitā iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, šogad plānoti 62,09 miljonu eiro. Kopā ar maksājumiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2,35 miljonu eiro apmērā, pašvaldības izdevumu kopsumma veido 64,44 miljonus eiro.

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ko šā gada budžetā plānots saņemt 27 miljonus eiro apmērā. Šogad plānotais nodokļa ieņēmumu apjoms atbilst likumā Par valsts budžetu 2016.gadam iekļautajām prognozēm, ko izstrādājusi Finanšu ministrija. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjomu šajā gadā visbūtiskāk ietekmēs minimālās darba algas paaugstināšana no 360 uz 370 eiro no 1.janvāra un atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielināšana no līdzšinējiem 165 uz 175 eiro mēnesī par katru apgādājamo personu.

Ieņēmumus šogad pozitīvi ietekmēs jaunais Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normas. Pamatojoties uz minēto likumu veiktajiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķiniem, Ventspils pilsētai 2016.gadā citu pašvaldību vajadzībām būs jāpārskaita 8,86% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem jeb 2,34 miljoniem eiro.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kas ir otrs lielākais pašvaldības ieņēmumu avots, šogad plānoti 3,85 miljonu eiro apmērā. Lielāko īpatsvaru kopējos nodokļa ieņēmumos veido nodoklis par zemi – 46% jeb 1,78 miljoni eiro, nodoklis par ēkām un būvēm veido 45% jeb 1,74 miljoni eiro, bet mājokļa nodokli plānots iekasēt 0,33 miljonu eiro apmērā, kas veido 9% no kopējiem šī nodokļa ieņēmumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā pašvaldība saglabājusi iepriekšējā gada nodokļa piemērošanas nosacījumus – atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem nodoklis netiks piemērots dzīvojamo māju palīgēkām (izņemot garāžas), paaugstinātais nodoklis (3%) tiks piemērots vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm.

Līdzšinējā apmērā saglabāti arī visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tai skaitā, trūcīgām un maznodrošinātām personām – atvieglojumi, attiecīgi, 90% un 70% apmērā, un nodokļa maksātājiem, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk bērni – 50% apmērā – par dzīvošanai izmantotajām ēkām un zemi. Nodokļa atvieglojumus, izpildot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus, arī 2016.gadā būs tiesīgi saņemt nodokļa maksātāji – par īpašumiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai noteiktā jomā (piemēram, īpašumi viesu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai, pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai kultūras un sporta u.c. jomās).