Arī Zlēku iedzīvotājus aicina iepazīties ar Abavas senlejas aizsardzības plānu

1268

Dabas aizsardzības pārvalde un uzņēmums SIA METRUM izsludinājis sabiedrisko apspriešanu un aicina iepazīties ar dabas aizsardzības plāna projektu dabas parkam Abavas senleja. Sabiedriskajā apspriešanā aicināti iesaistīties Talsu, Kandavas un Kuldīgas novada iedzīvotājus, kā arī Ventspils novada Zlēku pagasta ļaudis, jo tieši šajā rajonā noslēdzas Abavas senleja un upe ietek Ventā.

Dabas parks izveidots, lai saglabātu Abavas senleju kā vienotu ainavu un ekoloģisko sistēmu, tās dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, ainavu estētiskos resursus, dabas bioloģisko daudzveidību, īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu sugas. Dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka dabas aizsardzības plāns veicinātu šīs teritorijas ilgtspējību, salāgojot vietus attīstības mērķus ar dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības mērķiem, vienlaikus veicinot sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai piemērotu vidi.

Abavas senlejas parkā ir veikta ainavas un dabas vērtību izpēte, tajā skaitā apsekoti zālāji, nosakot to atbilstību botāniskajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Pēc 2015.gada zālāju inventarizācijas noteikti atbilstoši Eiropas Savienības aizsargājamo zālāju biotopu veidi – pārsvarā sausi un kaļķaini zālāji, par kuru apsaimniekošanu ir iespējams saņemt paaugstinātu atbalsta maksājumu. Šādus maksājumus ir iespējams saņemt, ja tiek ievērota pareiza zālāju apsaimniekošana, sienu pļaujot un savācot vai noganot zālāju ar atbilstošu zālēdāju blīvumu. Jāuzsver, ka nav vairs spēkā vēlās pļaujas nosacījums, taču nav pieļaujama zāles smalcināšana, kas ievērojami pasliktina zālāju kvalitāti.

Par šobrīd dabas parkā noteiktajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, piemēram, kailcirtes aizliegumu dabas parka zonā, zemes īpašnieki var pretendēt uz kompensāciju, kuras saņemšanu arī administrē Lauku atbalsta dienests.

Tā kā pārdomāts tūrisms nav pretrunā ar ainavas un dabas aizsardzības mērķiem, dabas aizsardzības plānā paredzēti dažādi dabas parka esošo tūrisma objektu un informācijas pieejamības uzlabošanas pasākumi. Ja ir priekšlikumi dabas parka Abavas senleja tūrisma infrastruktūras uzlabošanai, tos lūdz iesniegt rakstiski dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem.

Izstrādātais dabas aizsardzības plāna projekts no 3.marta būs pieejams interneta vietnēs www.daba.gov.lv un www.metrum.lv, kā arī Kandavas novada domē, Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē un Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē.

Piedalīties un izteikt savu viedokli par plāna projekta risinājumiem un iesniegt priekšlikumus var līdz 23.martam, adresējot tos pa pastu plāna izstrādātājam SIA METRUM, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011.