Ventspils Sociālais dienests izsludina Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu, lai veicinātu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sekmētu atbalsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras ar savu darbību vēlas sniegt atbalstu dažādām Ventspils pilsētā dzīvojošām mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām, veicināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, sekmēt alternatīvu pakalpojumu, palīdzības un atbalsta formu izveidi Ventspils pilsētā, piesaistot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Par sociāli mazaizsargātām personu grupām projekta konkursā tiek pieņemtas nepilnās ģimenes, personas ar invaliditāti, pensionāri, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki, personas ar dažāda veida atkarībām, bezpajumtnieki, bērni.

Projekta iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.  Maksimālais  pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro.

Ar Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties Nolikums vai arī to var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, kontaktpersonas tālrunis 63601254, e-pasts: socdienests@ventspils.lv.

Projekti jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu Ventspils Sociālajam dienestam pēc adreses Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601, vai nosūtot elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu socdienests@ventspils.lv līdz š.g. 15. novembra plkst.16:00.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājas lapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālo tīklu “Facebook” lapā.

 

25.10.2023. / Autors: Ventspils Sociālais dienests / Foto: Ventspils Sociālais dienests