Ventspils Tehnikumā vispārējas izglītības saturs sākot ar 2020./2021. mācību gadu tiek īstenots atbilstoši kompetenču izglītības prasībām, pamatojoties uz “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) vadlīnijām. Projekta mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses, spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai pielietojot iegūtās prasmes reālajā dzīvē. 

Ventspils Tehnikums ir atbildīgs par vispārējas vidējās izglītības bloka metodes ieviešanas darbu visās Latvijas profesionālajās skolās. Kas nosaka ciešu sadarbību ar Skola2030 un darba grupu organizēšanu, nodrošinot informācijas aprites funkciju starp skolām un pārraudzību, lai veidotu atgriezenisko saiti par to, kā veicas ar kompetenču izglītības ieviešanu mācību iestādē.

Profesionālas izglītības kontekstā akcents tiek likts uz profesiju, sagatavojot profesionālus speciālistus, konkrētā mācību jomas programmā. Mērķis ir, lai audzēkņiem, kārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus tiktu uzrādīti izcili rezultāti, savukārt kārtojot vidējās vispārējās izglītības augtākā līmeņa eksāmenus mērķis ir iegūt optimālu rezultātu.

Lai profesionālajās iestādēs īstenotu kompetenču pieejas vispārizglītojošajos priekšmetos ir jāizpilda un jāatbilst Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu.

Likumu projekts piedāvā izvēles iespējas atbilstoši katra profesionālās vidējās izglītības iestādes audzēkņa interesēm. Tā, jaunietis varēs pabeigt profesionālās vidējās izglītības programmu 3,5 gados, varēs iegūt profesionālo kvalifikāciju un iesaistīties darba tirgū. 4.kursa audzēkņiem būs iespēja izvēlēties apgūt padziļinātus kursus augstākajā mācību satura apguves līmenī, lai sagatavotos studijām augstskolā. Svarīgi, ka profesionālās izglītības iestādēm būs jāpiedāvā vismaz divi kursi augstākajā līmenī, tādējādi nodrošinot nozares un reģiona vajadzībām saistošas un specializētas izglītības programmas.

Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Skola2030 mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Projekta īstenošanas ilgums 2016. gada 17. oktobris – 2023. gada 31. decembris.

 

27.01.2021. / Autors: Ventspils Tehnikums / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs