Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina par pienākumu reģistrēt un apsaimniekot decentralizētās kanalizācijas sistēmas, ievērojot normatīvo aktu prasības. Cīņā par vides aizsardzības prasību ievērošanu nākas piesaistīt arī pašvaldības policiju.

Jau kopš 2022.gada 1.janvāra visām individuālajām kanalizācijas sistēmām, kas nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir jābūt reģistrētām, atbilstoši sakārtotām un apsmainiekotām. Decentralizēto kanalizāciju sistēmu sakārtošanai un reģistrēšanai tika dots ilgs laiks – Ventspilī reģistru sāka veidot un uzturēt jau 2019. gadā. Reģistrs nodrošina aktuālo informāciju par sistēmām, par attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomiem, kā arī dod iespēju pārliecināties, vai sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas.  Līdz šim reģistrā iekļautas 297 decentralizētās sistēmas, kas ir 90% no kopā reģistrējamām. Atlikušais skaits ir tādi īpašnieki, kuri nereaģē uz vairākkārtējiem aicinājumiem veikt reģistrāciju vai arī jautājuma risināšana apstājas, kad jāorganizē sistēmu sakārtošana. Līdzīgi kā uzņēmumi citās pilsētās, šobrīd  PSIA “ŪDEKA” jautājuma risināšanai piesaista arī pašvaldības policiju. Neiekļaušanās vienotajā Ventspils decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē un sistēmu apsaimniekošanas prasību neievērošana tiek kvalificēta kā administratīvais pārkāpums.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka būtiski ir ievērot arī notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāti – minimālais izvešanas biežums jānodrošina ne mazāk kā reizi gadā. Turklāt jāņem vērā, ka notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā var savākt un izvest tikai asenizators, kas pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies pašvaldības reģistrā, atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar PSIA “ŪDEKA” līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Aktuālo informāciju par reģistrētajiem asenizatoriem var apskatīt šeit: https://www.ventspils.lv/pakalpojums/asenizatoru-registresana-asenizacijas-pakalpojumu-sniegsanai-ventspils-valstspilsetas-administrativaja-teritorija/

Vēl svarīgi atcerēties, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāuzglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā jābūt uzrādītai pakalpojumu sniegšanas adresei, datiem par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datumam un asenizatora rekvizītiem. Tāpat jāņem vērā, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka maiņas gadījumā viena mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām par to jāinformē decentralizēto kanalizāciju sistēmu reģistra uzturētājs PSIA “ŪDEKA”.

Prasību veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  un Ventspils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5. Šie noteikumi attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina būt atbildīgiem pret vidi un sabiedrības veselību! Informāciju par decentralizēto kanalizāciju sistēmu sakārtošanu, reģistrēšanu un apsaimniekošanu var saņemt, sazinoties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu pa tālruni 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.

 

25.05.2023. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”