Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās mācību pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Tas nozīmē, ka gan izglītības iestādēs strādājošajiem, gan skolēniem un studentiem būs nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.   

Testēšana un Covid-19 sertifikāti

Saskaņā ar IZM tīmekļvietnē pausto pirmie siekalu testi skolēniem jānodod jau pirms mācību gada sākuma – no 23. līdz 30. augustam, bet testēšanu apmaksā valsts. Personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu tests nav jāveic. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās ne vien savā skolā, bet arī citās izglītības iestādēs.

Pirmsskolas izglītības iestādēs bērni netiek testēti un nelieto sejas masku. Šajās iestādēs klātienē drīkst strādā tikai tie pedagogi, kuriem ir derīgs sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Skolotājiem ar derīgu Covid-19 sertifikātu sejas maska mācību procesā nav jālieto.

Savukārt, ja izglītojamais neapgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību, bet apmeklē tikai, piemēram, interešu izglītības pulciņus, viņš testēšanu veic patstāvīgi.

Ja izglītojamais vai nodarbinātais atgriežas no prombūtnes, piemēram, pēc slimības vai sporta sacensībām, neiekļaujoties izglītības iestādē noteiktajā testēšanas grafikā, nepieciešams patstāvīgi veikts Covid-19 tests, kuru veic laboratorijā, kas sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati. Covid-19 testu veic ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē.

Sejas masku lietošana

Covid-19 drošas vides nodrošināšanai visiem skolēniem un izglītības iestādē strādājošajiem skolas koplietošanas telpās būs jālieto mutes un deguna aizsegi.

Sejas maskas mācību klasēs var nelietot 1.–3. klašu skolēni, bet skolas koplietošanas telpās, piemēram, gaitenī, tās jālieto. Tāpat mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī tie skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Kā mācību klasēs, tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.

Sejas maskas nelieto arī sportisti treniņu laikā, sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, kā arī mūzikas stundās, atbilstoši to specifikai.

Ja skolā mainās epidemioloģiskā situācija, lēmumu par izmaiņām mācību procesa organizēšanā, tai skaitā par sejas aizsargmasku lietošanu klasēs, pieņem skolas direktors.

Augstskolas un koledžas

Koledžās un augstskolās mācības notiek tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Līdz 10. oktobrim klātienē drīkst piedalīties arī tie, kuri pēdējo 48 stundu laikā saņēmuši negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Šādā gadījumā Covid-19 tests jāveic par saviem līdzekļiem.

Jāņem vērā, ka, izvērtējot studiju programmas specifiku, augstskolas un koledžas ir tiesīgas organizēt klātienes studiju darbu tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Kādos gadījumos mācības var notikt attālināti

Vecākiem, kuru bērniem (no 1. līdz 8. klasei ieskaitot) nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ir tiesības izvēlēties bērnam izglītību ģimenē. Nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Šajā gadījumā atbildību par mācību procesu un tā rezultātiem uzņemas paši vecāki, bet skola sniedz metodisko atbalstu un nodrošina iegūto zināšanu pārbaudi.

Savukārt augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos.

 

23.08.2021. / Autors: Ilona Bērziņa / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs