Latvijas Republikas Senāts noraidījis SIA Winergy, kas Popes pagasta Platenē vēlējās attīstīt vēja parku, kasācijas sūdzību un pieprasīja no uzņēmuma atmaksāt valsts budžetā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļus 2,134 mlj. eiro apmērā. 

Tiesa atzina, ka SIA Winergy nepienācīgi izpildīja līgumu, kas noslēgts starp Winergy, VARAM un SIA Vides investīciju fonds 2011.gada 19.septembrī, par vēja elektrostaciju tehnoloģiju iegādi un ieviešanu elektroenerģijas ražošanai Popes pagastā Platenes pļavās īstenošanu, un VARAM bija tiesisks pamats to izbeigt, izmaksāto finansējumu atprasot.

VARAM strīdus līgumu izbeidza 2013.gada novembrī, pamatojoties uz vairākiem SIA Winergy pieļautiem līguma pārkāpumiem, tostarp, maksātnespējas procesa uzsākšanu, kas izslēdza iespēju vispār pretendēt uz KPFI finansējuma izmaksu. Ar pieteikumu tiesā par SIA Winergy pienākumu atmaksāt saņemtos līdzekļus VARAM vērsās 2014.gada martā.

Senāts arī atzina, ka līguma izbeigšanas brīdī pastāvēja apstākļu kopums, kas liecināja, ka SIA Winergy ir finansiālas grūtības un uzņēmums negodprātīgi izturas pret līguma saistību izpildi. Ja VARAM šādos apstākļos neizbeigtu līgumu, pastāvētu objektīvs risks, ka valsts zaudēs izmaksāto finansējumu, un šāda iestādes rīcība būtu vērtējama kā nolaidīga un neatbilstoša finansiālās piesardzības principam.

Senāts piekrita apgabaltiesas secinājumam, ka konkrētajos apstākļos ministrija pamatoti devusi priekšroku sabiedrības interesēm uz publiskā finansējuma efektīvu izmantošanu, neizšķērdēšanu un efektīvas izlietošanas uzraudzību iepretim SIA Winergy interesei uz līguma turpināšanu.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay