Pašvaldības SIA “ŪDEKA” līdz ar noslēguma maksājuma saņemšanu 6.aprīlī  ir noslēgusies projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/009 “Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī” īstenošana.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 2022.gada 25.aprīlī parakstīja līgumu ar CFLA par projekta “Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī”, id.nr 4.2.2.0/21/A/009 (Projekts) īstenošanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, kas vienlaikus ir arī REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekts īstenots mazāk kā 9 mēnešu laikā, līdz 2022.gada 30.decembrim, kas ir ātrāk kā sākotnēji tika paredzēts.

Lai sasniegtu Projekta mērķi – uzlabot pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāti, uzstādot efektīvākas iekārtas notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu tehnoloģiskos procesos, Projekta ietvaros izbūvētas divas saules paneļu elektrostacijas Talsu ielā 65 (pie Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas) ar kopā 196 paneļiem un jaudu 0,072 MW un Dzintaru ielā 52A (pie Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) ar kopā 446 paneļiem un jaudu 0,165 MW, kā arī nomainītas esošās iekārtas, kas nodrošina notekūdeņu pārvadi un attīrīšanu – Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs nomainīti divi kompresori (gaisa pūtēji), savukārt kanalizācijas sūkņu stacijā Muitas ielā 4 – divi kanalizācijas pārsūknēšanas sūkņi.

Pērn vasaras mēnešos tika iebetonēti saules paneļu konstrukciju pamati, piemontēti stiprinājumi un uzstādīti mono kristāliskie saules paneļi. Lai iegūtu maksimālu saules elektrostaciju efektivitāti, saules paneļi ierīkoti rindās, ar paneļiem veidojot A veida formu. Savukārt rudenī tika veikta invertoru pievienošana, kuri nepieciešami saules paneļu saražotās līdzstrāvas pārvēršanai maiņstrāvā, to regulēšana un darbības pārbaude, monitoringa programmas pieslēgšana, kura ļauj uzskaitīt saražoto elektroenerģiju un kontrolēt sistēmas darbību, elektroenerģijas ražošanas testēšana un uzņēmuma personāla apmācības par elektrostaciju ekspluatāciju.

Abi saules paneļu parki paredzēti no atjaunojamajiem energoresursiem iegūstamās elektroenerģijas ražošanai uzņēmuma vajadzībām, gada laikā aizstājot ap 15% no visas elektroenerģijas, kas nepieciešama Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un “ŪDEKA” administrācijas ēkas vajadzībām. Ziemas mēnešos, no janvāra līdz šim, elektrostaciju saražotais elektroenerģijas daudzums ir apmēram 20% no gada plāna, un lielāku atdevi ŪDEKA sagaida jau tuvākos mēnešos vasaras periodā, jo gada laikā plānots saražot vismaz 230 000 kwh elektroenerģijas pašpatēriņa vajadzībām.

Savukārt, jaunākās paaudzes, viedie un energoefektīvie gaisa pūtēji un kanalizācijas sūkņi  gada laikā ieekonomēs vismaz 14% no iepriekšējos gados vidēji patērētās elektroenerģijas notekūdeņu apsaimniekošanas procesu nodrošināšanai. Kā rāda monitoringa dati, kopš iepriekšējā gada novembra, kad iekārtas tika nodotas ekspluatācijā, elektroenerģijas patēriņa samazinājums atbilst plānotajam.

Projekta tehnisko dokumentāciju 2021. gadā izstrādāja projektētāji no SIA “CACTUS”, Projekta būvuzraudzību nodrošināja būvuzraugi no SIA “CC3”, saules paneļu iekārtu piegādei un izbūvei tika piesaistīts pieredzējis enerģētikas uzņēmums SIA “AJ Power”, savukārt, kompresoru un sūkņu iekārtu piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Akorda”.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāte un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, kā arī samazinātas uzturēšanas izmaksas un uzņēmuma darbības ietekme uz vidi. Aprēķināts, ka siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā jeb CO2 samazinājums sastādīs 40,189 tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta apmērā, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotā un aizstātā elektroenerģija sastādīs 0,237 MW gadā.

Būtisks pienesums Projekta īstenošanā ir ERAF finansējums, kas vienlaikus ir arī REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai, no kura sedz 85% no Projekta attiecināmām izmaksām. Pie 2023.gada pašvaldības SIA “ŪDEKA” elektroenerģijas iepirkuma cenām, visu Projektā uzstādīto iekārtu un saules paneļu elektrostaciju atmaksāšanās laiks, ņemot vērā piesaistīto finansējumu, ir 1,3 gadi.

Kopējās faktiskās Projekta izmaksas  sastāda  536 120,85  EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% jeb  324 210,76  EUR no attiecināmām izmaksām, bet pārējās izmaksas un PVN sedza pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

 

3.05.2023. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”