Jau esam vēstījuši par Ugāles pagastā iekārtoto trenažieru un ielu vingrošanas laukumu. Tas bija iespējams, pašvaldībai iesaistoties projektā “Mēs par veselīgu Ugāli”. Šoreiz pašvaldības projektu vadītāja un uzņēmējdarbības un tūrisma speciāliste Evita Roģe informē par vēl trim Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajiem projektiem, kuru īstenošanai izmantoti arī novada pašvaldības līdzekļi.

Dokupes ciema labiekārtošana.


Projekta “Dokupes ciema labiekārtošana” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000006 gaitā jau 2020. gadā tika uzsākti būvdarbi, ko veic SIA “Samrode”. Tā kā darbu ietvaros paredzēta arī bruģēšana, būvniecību pārtrauca neatbilstošu laika apstākļu dēļ. Plānots, ka, iestājoties siltākam laikam, tehnoloģiskais pārtraukums beigsies un darbi tiks atsākti, lai jau pavasarī Dokupes ciema iedzīvotāji varētu izmantot jaunizveidoto laukumu ar bērnu rotaļu iekārtu, soliņiem u.c. labiekārtojuma elementiem.

Brīvdabas sporta aktivitāšu laukums Ziru pagastā. 


Projekta “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008 mērķis ir veicināt kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida aktivitātēm nepieciešamās publiskās infrastruktūras pieejamību ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta laukuma ar vienu volejbola, vienu futbola un vienu basketbola laukuma jaunbūvi pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ziru pagasta “Ainavas”.
Projekta ietvaros ir noslēgusies iepirkuma procedūra un noslēgts līgums būvdarbu veikšanai ar SIA “AB BŪVNIECĪBA” par kopējo summu ar PVN 29 440,59 eiro. Pēc cenu aptaujas ir noslēgts līgums arī par būvuzraudzības pakalpojumiem objektā. Tos par 1697,63 eiro nodrošinās SIA “BŪUZ”. Kopējās projekta izmaksas ir 31 138,22 eiro, 23 985,13 eiro līdzfinansē ELFLA, bet 7153,09 eiro ir Ventspils novada pašvaldības finansējums.
Darbus objektā,  ja vien būs atbilstoši laika apstākļi, uzsāks tuvākajā laikā. Paredzams, ka tos pabeigti līdz jūnija beigām.

Zūru ciema labiekārtošana.


Projekta “Zūras – bērniem un jauniešiem!” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000009 mērķis ir radīt Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema iedzīvotājiem un to viesiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sportojot vai atpūšoties svaigā gaisā, ierīkojot strītbola  un basketbola laukumu Zūru ciema “Robežniekos” un bērnu rotaļu laukumu Zūru ciema “Zūru ūdenstorņi”, tādējādi nodrošinot vides sakārtošanu un pieejamības uzlabošanu visām vecuma un sociālajām grupām – sākot no bērniem līdz pat senioriem, kas labprāt pavadīs brīvo laiku drošā, sakārtotā un estētiskā vidē.
Projekta gaitā ir noslēgusies iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai, un paredzams, ka tiks slēgts līgums ar SIA “A-J Energobūve” par summu 61 715,77 eiro ar PVN. Būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “BŪUZ” par summu 3423,09 eiro ar PVN. Kopējās projekta izmaksas ir 65 138,86 eiro – 27 000 eiro līdzfinansē ELFLA, bet 38 138,86 eiro ir Ventspils novada pašvaldības finansējums.
Paredzams, ka tuvākajā laikā tiks slēgti līgumi ar būvdarbu veicēju un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Darbi objektā jāpabeidz līdz jūlijam.

 

8.03.2021. / Autors: Ventspils novada pašvaldība / Foto: Ventspils novada pašvaldība