Lai veidotu Ventspili par Eiropas līmeņa pilsētu, kuras ilgtermiņa attīstību sekmē plaša viedo tehnoloģiju izmantošana, Ventspils Digitālais centrs izsludināja iepirkumu “Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 2021.-2027. gadam”. Iepirkums ir noslēdzies, un līgums par stratēģijas un rīcības plāna izstrādi ir noslēgts ar SIA “CSE COE”.

SIA “CSE COE” ir jāizstrādā detalizēta, pamatota, Ventspils pilsētas situācijai piemērota digitālās transformācijas stratēģija 2021. – 2027. gadam, kas būtu vērsta uz virsmērķa īstenošanu – veidot Ventspili par Eiropas līmeņa pilsētu, kuras ilgtermiņa attīstību sekmē plaša viedo tehnoloģiju izmantošana.

Stratēģijas izstrādes gaitā paredzēts veikt esošā attīstības līmeņa objektīvu novērtējumu, nosakot un salīdzinot stāvokli Ventspilī ar Latviju kopumā, citām valstīm, ES vidējo līmeni un augstākajiem sasniegumiem pasaulē, kā arī veikt ES un Latvijas plānošanas un stratēģiskajos dokumentos noteikto mērķu un to sasniegšanas rādītāju analīzi un salīdzināt ar stāvokli Ventspilī, veikt viedo tehnoloģiju izmantošanas publiskajā pārvaldē attīstības tendenču izpēti, analizējot Eiropas Savienības pilsētu un reģionu apvienību stratēģijās iekļautos mērķus, izstrādājot pārskatu par pasaules pilsētu un valstu (Ķīna, Dienvidkoreja, Singapūra, Dubaja, Barselona u.c.) stratēģijām, tajos iekļautajiem mērķiem un sasniegumiem. Stratēģijas izstrādātājiem jāveic arī Ventspils pilsētā esošo viedo tehnoloģiju nozaru attīstības iespēju analīze un viedo tehnoloģiju nozaru attīstībā ieinteresēto personu dalībnieku, resursu un darbību savstarpējo atkarību analīze, izmantojot inovācijas piecu posmu spirāles modeli – sasaistot izglītību, ekonomiku, vidi, sabiedrību un politiku.

Tāpat stratēģijā jāparedz viedo tehnoloģiju plaša izmantošana publiskajā pārvaldē un pašvaldības kapitālsabiedrībās un to izmantošanas palielināšanās Ventspilī strādājošajos uzņēmumos un šādas tehnoloģijas izmantojošo uzņēmumu piesaiste pilsētai. Savukārt, lai veicinātu Ventspils kā izglītības centra attīstību un atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, jāparedz viedo tehnoloģiju izmantošana formālās un neformālās, tajā skaitā interešu izglītības, up-skilling un re-skilling aktivitātēs. Stratēģijas un rīcības plāna izstrādes gaitā jāparedz arī viedo tehnoloģiju jomā izglītota kvalitatīva un industrijas prasībām atbilstoša darbaspēka pieejamība, kvalitatīvas un pārdomātas IKT infrastruktūras pieejamība pilsētā un publiskās pārvaldes attīstība, attīstot e-pakalpojumus un m-pakalpojumus, un Ventspils kā ievērojama Eiropas līmeņa IKT centra statusa sasniegšana.

Digitālās transformācijas stratēģija turpina Ventspilī jau 2000. gadā uzsākto plānveidīgo darbu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā. Līguma izpildē minētie darbi jāveic 6 mēnešu laikā.

 

21.04.2021. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs