Ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Ventspils Izglītības pārvalde ir apkopojusi informāciju par plānotajām vakancēm Ventspils skolās 2021./2022. mācību gadā un tādas būs visās 9 vispārizglītojošajās skolās kopā 17 dažādos mācību priekšmetos. Uz šīm vakancēm varēs pieteikties arī projekta “Mācībspēks” dalībnieki.

Nr. p.k. Mācību priekšmets Kontakt-stundas nedēļā Izglītības iestāde
1. Fizika 25 Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
2. Vācu valoda 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
3. Angļu valoda 26 Ventspils Centra sākumskola
4. Informātika/ datorika 8 Ventspils Centra sākumskola
5. Fizika, inženierzinības 10 Ventspils 1. pamatskola
6. Matemātika 20 Ventspils 1. pamatskola
7. Mājturība un tehnoloģijas (zēniem) 16 Ventspils 2. pamatskola
8. Speciālās izglītības skolotājs 21 Ventspils 2. pamatskola
9. Mūzika 24 Ventspils Pārventas pamatskola
10. Sports 24 Ventspils Pārventas pamatskola
11. Matemātika 23 Ventspils 2. vidusskola
12. Informātika ar programmēšanu 23 Ventspils 2. vidusskola
13. Sociālās zinības, vēsture 21 Ventspils 2. vidusskola
14. Mūzika un interešu izglītība (koris, ansamblis) 19 + 10 Ventspils 2. vidusskola
15. Teātra māksla un interešu izglītība 2 + 6 Ventspils 2. vidusskola
16. Bioloģija, ģeogrāfija 16 Ventspils 3. vidusskola
17. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 24 Ventspils 3. vidusskola
18. Mājturība un tehnoloģijas zēniem 8 Ventspils 3. vidusskola
19. Vēsture 20 Ventspils 4. vidusskola
20. Mūzikas 16 Ventspils 4. vidusskola
21. Kora vadītājs 6 Ventspils 4. vidusskola
22. Logopēds latviešu plūsmā 12 Ventspils 6. vidusskola
23. Sociālās zinības 10 Ventspils 6. vidusskola

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Projekta komanda īpaši uzsver šīs pieteikuma anketas nozīmi, aicinot to aizpildīt rūpīgi – tā ir ļoti būtiska atlases procesa daļa un nav tikai formalitāte. „Izmantojiet šo iespēju analizēt un aprakstīt savu līdzšinējo sniegumu, parādīt mums, ko esat darījuši un sasnieguši, jo novērtēt varam tikai to, ko zinām,” kandidātus aicina Marta Voicehoviča, projekta atlases vadītāja.

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā, un dalībnieki varēs izvēlēties starp studijām Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenošanas skola tiks piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas skolām, kas būs pieteikušas vakances.

Anna Peipiņa, projekta „Mācītspēks” dalībnieku piesaistes vadītāja: „Daudzi no projekta dalībniekiem par skolotāja profesiju domājuši jau ilgāku laiku. Kādam tā reiz palikusi kā otrā studiju prioritāte, citam bijusi pieredze neformālajā izglītībā, un ir vēlme savu artavu sniegt daudz lielākā apjomā. Īstais “grūdiens” daudziem nācis tad, kad viņi uzzinājuši par projektu “Mācītspēks” un iespēju mācīt un mācīties reizē. Ļoti ceru, ka arī šī ziņa par jauno pieteikšanos sasniegs tos, kas vēl lemj par savu karjeras attīstību pedagoģijā un nebaidīsies šo iespēju izmantot!”

Topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Aktīvi norisinās kandidātu atlase

Marta Voicehoviča, projekta atlases vadītāja: „Esam priecīgi redzēt kandidātu rindās plaša spektra jomu pārstāvjus – biologus, fiziķus, ekonomistus, matemātiķus un daudzus citus, kuriem bieži vienojošā motivācija ir vēlme darīt ko jēgpilnu, dot savu ieguldījumu valsts attīstībā, apzinoties, ka izglītības kvalitāte ir tās fundamentāls pamats.”

Jau iepriekš ziņots, ka pirmajā pieteikšanās posmā, kas norisinājās no oktobra līdz decembra vidum, interesi izrādīja 524 cilvēki, no kuriem jau 183 uzsākuši atlases procesu. „Izskatās, ka arī šoreiz gaidāma sīva konkurence uz 100 projekta vietām, kas ļaus mums atlasīt vismotivētākos dažādu nozaru speciālistus, kuri jau nākamā mācību gada sākumā dosies uz Latvijas skolām,” paredz M. Voicehoviča.

Projekta kandidātu atlasē tāpat kā iepriekš tiek ņemti vērā akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, lai kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība ir noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.

Par projektu „Mācītspēks”

Jauno skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā „Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

 

25.02.2021. / Autors: Ventspils Izglītības pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs