Lai atbalstītu vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, Ventspils pilsētas pašvaldība izmaksās pabalstu.

Vienreizējs pabalsts absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ir 36,00 eiro apmērā, savukārt trūcīgiem un maznodrošinātiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – 43,00 eiro.

Pabalsts tiek piešķirts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot) ar nosacījumu, ka skolēns nestrādā, savukārt bāreņi no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bāreņi, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, pabalstu var saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Lai saņemtu pabalstu, jebkuram no bērna vecākiem vai aizbildnim, vai skolēnam pašam, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu pieņemšana Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā tiks uzsākta 24. maijā un turpināsies līdz 30. jūnijam. Iesnieguma veidlapas pieejamas pie Sociālā dienesta ieejas durvīm Raiņa ielā 10 un Talsu ielā 39, pašvaldības portālā https://www.ventspils.lv un  absolventam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes,  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes. Aizpildītos iesniegumus var ievietot pie Sociālā dienesta ieejām izvietotajās pastkastītēs, kā arī nosūtot iesniegumu elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@ventspils.lv, vai nosūtot iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu.

Paredzēts, ka pabalstu šogad saņems 12 bērni un jaunieši. No pašvaldības budžeta šī pabalsta izmaksai paredzēti 438 eiro.

 

18.05.2021. / Autors: Ventspils pilsētas Sociālais dienests  / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs