Ventspilī darbam ar apdāvinātiem bērniem trīs gados plāno izlietot 373 035 eiro

948

Ventspilī tiks turpināts darbs ar apdāvinātiem bērniem, trīs gadu periodā šim mērķim atvēlot 373 035 eiro.

Ventspils pilsētas dome šonedēļ apstiprināja rīcības programmu darbam ar apdāvinātiem bērniem laika posmā no 2018. līdz 2020.gadam. Rīcības programmas mērķis ir turpināt 2011.gadā sākto mērķtiecīgo darbu izglītības kvalitātes paaugstināšanā, kas ietver mācību vides un procesa kvalitātes uzlabošanu, kā arī pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, lai sekmētu katra bērna attīstību.

Šī programma ir pēctecīgs turpinājums 2011. un 2014.gadā apstiprinātajām rīcības programmām, skaidroja pašvaldībā.

Programmas mērķis ir atklāt un attīstīt pilsētas bērnu un jauniešu talantus, veicināt viņu individuālo kreatīvo un inovatīvo spēju un prasmju attīstību, radīt radošu nodarbību vidi, nodrošināt audzēkņus ar viņu intelektuālajam līmenim atbilstošiem materiāliem un attīstošajām spēlēm, kā arī pilnveidot šajā mācību procesā iesaistīto pedagogu profesionālo sagatavotību.

Programma tiek īstenota četros pamatvirzienos.

Pirmsskolas izglītības vecuma bērniem paredzētā darbības virziena mērķis ir sekmēt bērnu vispusīgu attīstību un radīt bērnos vēlmi novērojumu, secinājumu un pētījumu veidā apgūt pamatzināšanas par dažādām apkārtējās vides norisēm. Šajā mācību gadā tajā iesaistīti visi 1358 Ventspils bērnudārzu audzēkņi vecumā no trim līdz septiņiem gadiem.

Sākumskolas vecuma skolēniem paredzētā darbības virziena mērķis ir pilnveidot prasmes, strādājot ar dažāda veida tekstiem, atlasot informāciju pēc noteiktiem kritērijiem, kā arī ar pētījumu palīdzību meklēt dažādu situāciju risinājumus. 2017.gadā šī pamatvirziena pilnu ciklu beidza 3.klase.

Radošo spēju un intelekta attīstības skolu “Gudrinieks” šajā mācību gadā apmeklē 176 audzēkņi, kuri mācās 4.-9.klasē. Kā skaidroja pašvaldībā, tie ir zinātkāri un darboties griboši bērni, kuriem skolotāji rekomendējuši ārpus mācību programmas padziļināti izzināt dažādus dabas procesus. Jaunu grupu komplektēšana turpināsies arī nākamajos mācību gados.

Savukārt vidusskolas posmā tiek īstenota padziļināta dabaszinātņu apguve Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā. Šī darbības virziena mērķis ir padziļināt jauniešu teorētiskās zināšanas un prasmes dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos, pilnveidot vidusskolas audzēkņu prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā. Šajā mācību gada šo virzienu apgūst 94 Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas vidusskolas posma audzēkņi.

Katram darbības virzienam ir izstrādāta atbilstošajam skolēnu vecumam piemērota mācību un aktivitāšu programma un apmācīti pedagogi, kā arī iegādāta materiālā bāze, kas nodrošina pedagogiem iespēju mācību procesu organizēt daudzveidīgāku, izmantojot bērnu vecumam atbilstošas attīstošās spēles, mācību materiālus, uzskates līdzekļus un materiālus praktiskajiem darbiem un eksperimentiem.

2011.gadā, kad pilsētā uzsāka programmas realizāciju, pamatvirzienu aktivitātēs bija iesaistījušies 442 bērni. Šajā mācību gadā kopējais skolēnu skaits visos programmas pamatvirzienos sasniedzis 2602.

Rīcības programmā paredzēto pasākumu īstenošanai no 2011. līdz 2017.gadam tika izlietoti 795 156 eiro no Ventspils pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Autors: LETA / Foto: LETA