Vientuļajiem senioriem un personām ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj paši kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ir iespēja saņemt Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu.

Turpinoties aukstajam laikam un uzsniegot sniegam, aktuāls ir jautājums par nekustamajam īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu. Senioriem un personām ar invaliditāti, kuri dzīvo vieni paši un ģimenes locekļi nespēj palīdzēt apkopt un rūpēties par publiskā lietošanā esošo teritoriju, pašu spēkiem veikt šo darbu var būt apgrūtinoši un pat neiespējami. Šādā gadījumā senioriem un personām ar invaliditāti ir iespēja saņemt pašvaldības ikmēneša pabalstu nekustamajam īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām.

Pašvaldības sniegto ikmēneša pabalstu var saņemt tad, ja izpildās visi zemāk minētie nosacījumi:

1. personas, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 381 eiro mēnesī,

2. ja neviens no ģimenes locekļiem veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo teritoriju,

3. ja ģimenes (personas) dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana, un, ja persona tajā dzīvo pastāvīgi,

4. ja nevienam no ģimenes locekļiem nav Civillikumā noteikto apgādnieku (bērnu, mazbērnu), izņemot gadījumus:

ja likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju;

ja likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecumam, kuras  turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteikto izcenojumu.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nav spējīga kopt īpašumam piegulošo teritoriju.

Personas, kuras pārvietošanās grūtību dēļ nevar ierasties Sociālajā dienestā, pabalsta nepieciešamību var pieteikt, zvanot pa tālruni 63601210 vai 63663001. Šādos gadījumos Sociālā dienesta darbinieki apmeklē pabalsta pieprasītāju viņa dzīvesvietā, lai izvērtētu atbilstību pabalsta saņemšanai.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests izņēmuma gadījumos uz laiku līdz 6 mēnešiem var piešķirt pabalstu arī personām, kuras neatbilst kādam no pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet kurām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšana. Šādos gadījumos pabalsta pieprasītāja iesniegums tiek izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

2020. gadā pabalstu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai saņēmušas 15 personas, pabalsta izmaksai izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi vairāk kā 4,5 tūkst eiro apmērā. 2021. gada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti teju 6,5 tūkst. eiro.

 

19.01.2021. / Autors: Ventspils pilsētas Sociālais dienests  / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs