Ventspils Brīvostas pārvaldes (VBP) objektus publiski pieejamajās teritorijās kopš 1. marta uzrauga Ostas kontrole, nevis Ventspils pašvaldības policija, kā bijis līdz šim. Pašvaldības policija izteikusies, ka jaunās kārtības rezultātā var tikt radīti apdraudējumi Ventspils pilsētai un tās apkārtnei, iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, kā arī videi, savukārt VBP aicina policiju neizplatīt nepatiesu informāciju un uzsver, ka drošība ostā ir un būs pirmajā vietā. Kas īsti novedis pie šādas “laipnību apmaiņas”?

Ventspils pašvaldības policijai VBP lēmums par savas Ostas kontroles izveidošanu finansiālā ziņā ir ļoti sāpīgs. VBP publisko iepirkumu datu bāzē publiskotie dati liecina, ka par brīvostas teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību pašvaldības policija 2013. gadā saņēma 49 973,55 latus (71 105,96 eiro), 2014. gadā 326 074,74 eiro, bet, sākot ar 2015. gadu līdz pat 2019. gadam (ieskaitot), ikgadējā līguma summa bija 391 336,76 eiro. Visas summas minētas bez PVN. Kā var noprast pēc 2018. gadā publiskotajiem Valsts kontroles revīzijas “Vai Ventspils pilsēta pašvaldība sabiedrisko kārtību un došību nodrošina efektīvi, ekonomiski un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?”, minētie līgumi sastāvējuši no divām daļām. Viena paredzēja ostas objektu uzraudzību un aizsardzību, otra – transporta pakalpojumu sniegšanu. Kā zināms, transporta pakalpojumos galvenokārt ietilpa Aivara Lemberga vadāšana.

Pēc tam, kad Aivara Lemberga komanda viņam piemēroto ASV sankciju dēļ VBP vadību bija spiesta pamest, ievērojami saruka arī ar pašvaldības policiju slēgtā līguma summa – 2020. gadā tie bija vairs tikai 164 659,20 eiro bez PVN. Tajā pašā gadā Ventspils pilsētas dome pašvaldības policijai piešķīra papildu finansējumu 131 385 eiro apmērā, norādot, ka līdzekļi nepieciešami VBP dēļ, kura nenoslēdza tikpat dāsnu līgumu kā iepriekšējos gadus.

Neapšaubāmi, Ventspils pašvaldības policija veic ļoti vajadzīgu un nebūt ne vieglu darbu. Tomēr ar visu cieņu pret policiju, gribētos noskaidrot, konkrēti par kādu pienākumu veikšanu VBP krietnu laika posmu tai gadā maksājusi teju pusmiljonu eiro?

Jau minētajā Valsts kontroles revīzijā vērtēts 2015. un 2016. gads. Cita starpā tajā rodams arī atzinums par pašvaldības policijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un budžetu. Kā viena no budžeta sastāvdaļām minēti “speciālā budžeta ieņēmumi (ostas maksas)”. Saskaņā ar “Likumu par ostām” 10% no ostas maksām tiek ieskaitīti pašvaldības speciālajā budžetā un izmantojami ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībai. Taču revīzijas laikā izrādījās, ka no ostas maksām iekasētie līdzekļi tiek piešķirti arī pašvaldības policijas darbībai, proti, ostas uzraudzībai. 2015. gadā tie bija 177 270 eiro, 2016. gadā – 66 014 eiro.

Revidenti secina, ka tajā pašā laikā noslēgti arī līgumi ar VBP par objektu un pieguļošās teritorijas uzraudzību. Tātad par VB teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību maksāts gan no ostas maksām, gan ar VBP ļoti dāsnajiem līgumiem. Līgumi par objektu uzraudzības pakalpojumiem slēgti arī ar ostā strādājošajiem komersantiem. Revīzijas laikā tādu bija 13, taču jau 2016. gadā līgumslēdzēju skaits sāka sarukt. Pirmkārt, termināļiem, kuros krauj bīstamās kravas, ir pašiem savi profesionāli apsardzes dienesti, otrkārt, kā izriet no VK revīzijas atzinuma, maksas pakalpojumos ietilpst tie paši patrulēšanas pienākumi, kurus pašvaldības policija veic ikdienā. Tādēļ Valsts kontrole pašvaldībai ieteica “izvērtēt pašvaldības policijas maksas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību, piemērotību un ekonomiskumu”.

Pēc tam, kad VBP šogad nolēma neslēgt kārtējo līgumu ar Ventspils pašvaldības policiju, tā publiski pieejamos komentāros norādīja gan uz terorisma draudu iespējamību paaugstinātas bīstamības objektos, gan izteica bažas par apdraudējumiem Ventspils pilsētai un tās apkārtnei, iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, kā arī videi. Saskaņā ar pašvaldības policijas pausto, brīvostas teritorijā “līgumorganizācijai ir jābūt ne vien spējīgai, bet arī normatīvo aktu noteiktā kārtībā tiesīgai veikt tādas funkcijas kā personu identitātes pārbaude, personu personisko mantu pastiprināta kontrole, personu aizturēšana līdz apstākļu noskaidrošanai, ja tā vēlas iekļūt ēkā ar ieroci, bīstamu vielu vai ierīci, kuru pārvadāšana un atrašanās ēkā vai teritorijā nav atļauta, liegt personām piekļūšanu noteiktām teritorijām, kā arī transporta līdzekļu pārbaude, to salonu un kravas pārbaude, ostas apdraudētās teritorijas evakuācija u.c.” Taču tanī pašā laikā publiski pieejamā teritorijā esošo brīvostas objektu uzraudzība pašvaldības policijas funkcijās ietilpst jau saskaņā ar Likuma par policiju 1. panta prasībām. Proti, “policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem”. Savukārt VBP norāda, ka Ventspils brīvostā strādājošo termināļu teritorijās par to uzraudzību, caurlaižu režīma ievērošanu muitas zonā un citiem drošības jautājumiem gādā paši privātie ostas termināļi. Katrā ostas terminālī ir sava apsardze un savs aizsardzības plāns, kas tiek gan pildīts, gan uzraudzīts.

Tas liek domāt, ka “laipnību apmaiņas” starp VBP un pašvaldības policiju galvenais iemesls ir finansējums, kurš saskaņā ar “Likumu par policiju” jānodrošina par pašvaldības līdzekļiem. Ventspils pilsētas budžetā 2021. gadā pašvaldības policijai paredzēti teju divi miljoni jeb 1 864 103 eiro. Savukārt VBP norāda, ka viens no iemesliem līdzšinējās prakses pārtraukšanai bijusi arī pašvaldības policijas piedāvātā līgumcena, kura daudzkārt pārsniegusi citu pretendentu piedāvājumu.

Turpmāk Ostas kontroles funkcijas veiks speciāli apmācīti esošie Ventspils Brīvostas pārvaldes darbinieki papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem no tām Brīvostas pārvaldes struktūrām, kur amata specifika lielākoties liek būt dežūrrežīmā. VBP norāda, ka tādējādi tiks efektīvāk izmantoti Brīvostas pārvaldes iekšējie resursi, kā arī nodrošināta izaugsme pašu darbiniekiem.

 

17.03.2021. / Autors: Ilona Bērziņa / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs