Viena no Latvijas bagātībām noteikti ir ūdens resursu pieejamība. Tīra dzeramā ūdens sagatavošana un efektīva notekūdeņu apsaimniekošana ir ikviena ūdenssaimniecības uzņēmuma ikdiena. Tās ir rūpes par iedzīvotājiem, valsti, dabu un vidi. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina iepazīties ar 10 faktiem, kas raksturo Ventspils ūdenssaimniecību.

1. Teicamas kvalitātes ūdens no zemes dzīlēm.

Ūdeni, ar ko apgādāt Ventspili, PSIA “ŪDEKA” iegūst no 11 lieljaudas artēziskajiem urbumiem, ūdensgūtnes vietā “Ogsils”, kas atrodas Tārgales pagastā. Ūdens tiek iegūts slēgtā teritorijā, līdz pat 70 metrus dziļumā, kur tas ir tīrs un pasargāts no cilvēku darbības ietekmes.

2. Dabiski attīrīts ūdens.

No pazemes iegūtais ūdens nonāk Ventspils Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kur to attīra, izmantojot aerācijas un filtrācijas metodi. Intensīvas skābekļa padeves rezultātā, dzelzs pārtop pārslās, kuras paliek uz kvarca smilšu filtriem. Šāda attīrīšanas metode ir dabiska, videi draudzīga un pilnīgi nekaitīga cilvēkam, turklāt ūdens attīrīšanā netiek pielietotas nekādas ķīmiskas vielas.

3. Ventspilī 98,5% iedzīvotāju ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Jau kopš 2000.gada ieguldīts liels darbs, lai uzlabotu Ventspils ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību. Sešu Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektu ietvaros ir rekonstruēti un no jauna izbūvēti 235 km ūdensvada un kanalizācijas tīkli visā pilsētā.

4. Regulāra dzeramā ūdens kvalitātes kontrole.

Ventspils centralizētās sistēmas ūdens analīžu rezultāti kopš 2005. gada, kad tika izbūvēta Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, ir nemainīgi augsti – tie pat ir būtiski labāki par pieļaujamām normām. Dzeramā ūdens tehnoloģiskā procesa kontroles rādītāju pārbaudi PSIA “ŪDEKA” ekspreslaboratorijā veic katru dienu, savukārt vienu reizi nedēļā notiek paplašināta testēšana, kad tiek noteikti vairāki kontroles rādītāji  – pirms un pēc atdzelžošanas procesa, kā arī pēc rezervuāriem jeb pirms padošanas uz pilsētu. Pārbaužu rezultātus katru piektdienu uzņēmums publicē mājaslapā www.udeka.lv. Vienu reizi mēnesī analīzes tiek veiktas arī Valsts zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijā.

5. Notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu nodrošina 24 sūkņu stacijas.

Ventspilī darbojas 24 dažāda lieluma un jaudas kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošina pa kanalizācijas tīkliem no patērētājiem saņemto notekūdeņu savākšanu un tālāku pārsūknēšanu uz Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksu. Pilsētā katrā Ventas upes krastā ir pa vienai galvenai sūkņu stacijai, kuras nodrošina visu attiecīgā krasta notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu.

6. Videi draudzīga notekūdeņu apsaimniekošana.

PSIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksā ik dienu efektīvi un videi draudzīgi, izmantojot aktīvās dūņas, attīra notekūdeņus. Vidējais sadzīves notekūdeņu apjoms, kas diennaktī nonāk attīrīšanas ietaisēs ir 8000 m3. Uzņēmums rūpīgi kontrolē attīrīšanas procesa kvalitāti, veicot analīzes gan pirms, gan pēc attīrīšanas. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Baltijas jūrā pa 1,8 km garu cauruli, kas atrodas jūras gultnē.

7. Rūpes par decentralizētu kanalizāciju sistēmu reģistru.

PSIA “ŪDEKA” Ventspilī veido un uztur decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, kas ļaus apzināt un kontrolēt šo sistēmu apsaimniekošanu. Neatbilstoši apsaimniekotas individuālās kanalizācijas sistēmas, rada piesārņojuma risku, ietekmē virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, kā arī var apdraudēt cilvēku veselību. Līdz 2021.gada 31.decembrim visām decentralizētām kanalizācijas sistēmām jābūt reģistrētām.

8. 2021. gada zaļākā ūdenssaimniecība.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” var lepoties ar Valsts vides dienesta gada apbalvojumu nominācijā “Zaļā izcilības balva ūdenssaimniecības jomā”. Kopš 2015. gada Valsts vides dienests ik gadu organizē konkursu “Zaļā izcilības balva”, kurā godina labākos uzņēmumus vides jomā visā valstī, kas visaugstākajā līmenī ievērojuši vides prasības un arī pēc savas iniciatīvas rīkojušes, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Ventspils ūdenssaimniecības uzņēmums iestājas par ūdens resursu novērtēšanu, aktīvi popularizē krāna ūdens lietošanu uzturā, iesaistās vides izglītībā, organizējot ekskursijas uzņēmumā un stāstot par ūdens ceļu pilsētā.

9. Rūpes par energoefektivitāti un ilgtspējību.

Uzņēmuma speciālisti ikdienā izskata dažādus risinājumus, kā paaugstināt energoefektivitāti, piemēram, šobrīd norisinās darbs pie jauna projekta sagatavošanas ERAF finansējuma piesaistei. Projekta apstiprināšanas gadījumā, plānoti ieguldījumi ūdenssaimniecības tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšanai un divu saules paneļu elektrostaciju izveidei.

10. Patriotiskas vērtības iekļautas arī Ventspils ūdenssaimniecības uzņēmuma identitātē.

Nosaukums “ŪDEKA” ir saīsinājums no vārdiem “ŪDEns” un “KAnalizācija”. Savukārt uzņēmuma logo sastāv no trim elementiem – valsts karoga, uzņēmuma nosaukuma un ūdens lāses.

 

24.11.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”