Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka atlicis teju tikai pusgads līdz brīdim, kad visām decentralizētām kanalizācijas sistēmām ir jābūt reģistrētām vienotā reģistrā, kā to paredz normatīvie akti.

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā līdz 2021.gada 31.decembrim attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt. Ventspilī decentralizēto sistēmu reģistru veido un uztur pašvaldības SIA “ŪDEKA” un uzņēmums aicina reģistrāciju neatstāt uz pēdējo brīdi, lai pietiktu laika gadījumā, ja ir jāveic kādas darbības esošā risinājuma sakārtošanai. PSIA “ŪDEKA” jau kopš 2019.gada gan rakstiski, gan telefoniski informē tos ventspilniekus, kuru īpašumā esošā sistēma būtu reģistrā iekļaujama. Liela daļa sistēmu jau ir reģistrētas, taču vēl jāsaskaras ar situācijām, kad īpašnieki nereaģē uz ūdenssaimniecības uzņēmuma aicinājumu. Sākot ar 2022.gadu neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

Kā reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu un ir saņēmuši vēstules no pašvaldības SIA “ŪDEKA”, nepieciešams sazināties ar uzņēmuma speciālistiem, lai vienotos par īpašuma apsekošanu. Pēc sistēmas novērtēšanas īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā. Iespējams, īpašniekam būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Turpmāk jānodrošina atbilstoša uzturēšana

Fiziskām un juridiskām personām, kuras kā decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājumu izmanto krājtvertni vai septiķi, turpmāk būs jānodrošina uzkrāto notekūdeņu regulāra izvešana. Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte tiek noteikta, ņemot vērā ūdens patēriņu konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpumu. Jāņem vērā, ka minimālais izvešanas biežums būs viena reize gadā. Tāpat turpmāk decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus būs jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinoši dokumenti, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizācijas pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

Reģistra izveides ieguvumi – pārraudzība un vides risku mazināšana

Iepriekš Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, līdz ar ko netika īstenota nedz to uzskaite, nedz kontrole, tādējādi radot risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai vidē, kā arī nelegālai to iepludināšanai centralizētajās sistēmās. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārraudzība un regulāra kontrole nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var saņemt, sazinoties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu pa tālruni 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv

Uzziņai:

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām, kā arī Ventspils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.5, līdz 2021.gada 31.decembrim ir jāveic nekustamajos īpašumos esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģsitrēšana un jānodrošina individuālo sistēmu atbilstība noteiktajām vides aizsardzības prasībām.

 

20.05.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs