Ventspils novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2024. gada budžets. Paredzams, ka Ventspils novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2024. gadā būs 19,39 miljoni eiro. Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai, novada teritorijas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, 2024. gadā ieplānoti 23,26 miljoni eiro, aizdevumu pamatsummas dzēšanai – 2,04 miljoni eiro. Starpību starp izdevumiem un ieņēmumiem sedz 2023. gada budžeta atlikums – 4,24 miljoni eiro, plānotie aizņēmumi – 1,67 miljoni eiro.

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 2024. gada budžetā plānots saņemt 8,34 miljonus eiro. Otrs lielākais pašvaldības nodokļu ieņēmumu avots ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, 2024. gadā plānots saņemt 1,38 miljonus eiro. Lielāko īpatsvaru kopējos šī nodokļa ieņēmumos veido nodoklis par zemi – 85%, savukārt nodoklis par ēkām un būvēm ir 11%, bet mājokļa nodokli plānots iekasēt 4% apmērā. Nodokļa likmes 2024. gadā saglabātas esošajā apmērā.

2024. gada budžeta lielāko izdevumu daļu – 8,17 miljonus eiro jeb 35% no kopējiem izdevumiem – paredzēts izmantot izglītības nozarei, t. sk. 0,28 miljonus eiro izglītības iestāžu kapitālajiem remontiem. Ventspils novada dome 2023. gada nogalē lēma par Ventspils novada pašvaldības policijas iestādes izveidošanu. Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēti 168 175 eiro, plānots iegādāties divas automašīnas un nodarbināt četrus darbiniekus.

Pašvaldība paredzējusi 2024. gadā piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu vairākiem investīciju projektiem, kā teritorijas labiekārtojumam pie Jūrkalnes tautas nama; gājēju tilta atjaunošanai Blāzmā, Puzes pagastā; pašvaldības publiskās ārtelpas attīstībai un labiekārtošanai pie mājas “Purenes” Zlēku pagastā; universāli pielietojamās velotrases jaunbūvei Tārgalē 2. kārtā – 3×3 basketbola laukuma izbūvei; pašvaldības autoceļa “Liepenes ceļš” un nobrauktuves pie jūras kapitālajam remontam; pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanai – autoceļa T-51 “Jaunozoli–Ceļinieki” pārbūve Tārgales pagastā.

No pašvaldības budžeta lielākie būvdarbi plānoti: pašvaldības autoceļa T-12 “Niedriņi-Tuči” tilta pārbūve; pašvaldības autoceļa A-45 “Ances muiža” 0,09 km pārbūve; pašvaldības autoceļa Va-5 “Buku ceļš” posma pārbūve; pašvaldības autoceļa T-85 “Apiņi” posma ar nobrauktuvi un stāvlaukuma pārbūve Tārgales pagastā; Piltenes pilsētas Rožu ielas pārbūve posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai; piebraucamā ceļa pārbūve uz nekustamajiem īpašumiem Maija ielā 5 un Maija ielā 7, Piltenē; sešgadnieku grupas korpusa remonts Tārgales pamatskolā; ķīmijas kabineta remonts Ugāles vidusskolā; sporta zāles remonts Piltenes pamatskolā; dizaina un tehnoloģiju klases remonts Zūru pamatskolā; siltumtrases ierīkošana no Skolas ielas 8 līdz Lielajai ielai 25, Piltenē. Domājot par pašiem mazākajiem mūsu novada iedzīvotājiem, paredzēts iegādāties jauna moduļa tipa āra nojumi, uzstādot to pie Puzes pamatskolas pirmsskolas grupiņas; papildināt rotaļu laukumu ar rotaļu mājiņām pie pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” Ventavā; papildināt esošo rotaļu laukumu Ances pagastā pie daudzdzīvokļu mājām “Dālderi” un “Vītoli”.

 

29.01.2024. / Autors: Ventspilsnovads.lv / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs