Trešdien, 9. martā, stājās spēkā MK noteikumi, kas paredz konkursa kārtībā sniegt finansiālu atbalstu privātpersonām pārejai no fosilā kurināmā uz ilgtspējīgiem apkures veidiem no atjaunojamiem energoresursiem.

Konkursa mērķis – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās. Konkursa nolikums paredz, ka mājsaimniecības varēs saņemt atbalstu esošo apkures katlu nomaiņai, kuros tiek izmantots fosilais kurināmais, pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu – koksnes biomasas katlu iegādi, kā arī siltumsūkņu ierīkošanai. Finansiālais atbalsts paredzēts arī dzīvojamo māju pieslēgumiem pie centralizētās siltumapgādes sistēmas, kā arī individuālo siltummezglu ierīkošanai.

Projekta iesniedzējs var būt fiziska persona, kuram Zemesgrāmatā  ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība. Vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējam būs arī jānodrošina vairāku nosacījumu izpilde:

  • dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;
  • dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

Projektu iesniegumus pieņems un izvērtēs valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”. Kopējais pieejamais atbalsta programmas finansējums būs 20 miljoni eiro, bet vienam projektam maksimālais atbalsts paredzēts līdz 15 000 eiro. Maksimālā atbalsta intensitāte nedrīkstēs pārsniegt 70% no projekta izmaksām. Atbalsts tiks sniegts granta – vienreizēja maksājuma – veidā pēc iekārtu iegādes un uzstādīšanas.

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW

Maksimālais atbalsts mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanai un siltummezgla izveidei, EUR

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

4 500

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

4 800

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

5 000

no 40 līdz 50

5 100

 

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsts siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, EUR

līdz 10 (neieskaitot)

2 300

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

2 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

3 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

3 200

no 40 līdz 50

3 400

 

Detalizētāk ar MK noteikumiem Nr. 150 var iepazīties šeit

 

11.03.2022. / Autors: PSIA „Ventspils siltums” / Foto: PSIA „Ventspils siltums”