Līdz ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina vēl rūpīgāk sekot līdzi un ievērot dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas termiņus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.524) dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana bija jāveic līdz atkārtotās verificēšanas termiņa beigām. Līdz šim ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi aprēķinos varēja tikt ņemti vērā arī vēl trīs mēnešus pēc to verifikācijas termiņa beigām.

Jaunie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.524 vairs neparedz šādu papildus termiņu skaitītāju verifikācijai. Situācijās, kad līdz noteiktajam termiņam skaitītāju verificēšana nebūs veikta, ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jau ar nākamo mēnesi netiks ņemti vērā un attiecīgajam dzīvoklim būs jāpiemēro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda konkrētajā aprēķina periodā rodas. Noteikumi gan paredz pārejas posmu – klientiem, kuru skaitītājam līdz atkārtotās verificēšanas beigu termiņam ir atlicis mazāk par trim mēnešiem, no 2021. gada 6. septembra vēl tiks piemērota līdzšinējā kārtība, kas noteica, ka ūdens patēriņa skaitītāju atkārtoto verificēšanu var veikt vēl triju mēnešu laikā pēc ūdens patēriņa skaitītāja atkārtotās verificēšanas termiņa beigām. Klientiem, kuriem skaitītāju verificēšanas termiņš beidzas sākot ar 07.12.2021., tiks piemērota jaunā kārtība.

Tāpat grozījumi paredz, ka dzīvojamās mājas īpašnieki nosaka kārtību (tai skaitā prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā dzīvojamās mājas īpašnieks, pārvaldnieks vai cita pilnvarotā persona nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu. Dzīvojamās mājas īpašniekiem, pieņemot lēmumu par visiem dzīvojamās mājas īpašniekiem kopīgi piederošu ūdens patēriņa skaitītāju iegādi, vienotu uzstādīšanu, nomaiņu un atkārtotās verificēšanas nodrošināšanu, ir tiesības noteikt citu atkārtotās verificēšanas periodu (piemēram, ilgāku vai īsāku par reizi 4 gados, kāds noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību). Bet jāņem vērā, ka šis noteiktais periods nevar pārsniegt ūdens patēriņa skaitītāja ražotāja instrukcijā norādīto lietošanas ilgumu. Tas nozīmē, ka ja mājā nolemj, ka visai mājai vienoti uzstādīs vienādus mehāniski neietekmējamus un precīzākus skaitītājus (ar vai bez attālināto rādījumu nolasīšanas sistēmu), vienlaicīgi var lemt par verifikāciju reizi 6 gados, ja skaitītāju ražotāja instrukcija to pieļauj. Izmaiņu mērķis ir pilnveidot kopējā daudzdzīvokļu mājās ūdens patēriņa sadales kārtību un veicināt ūdens patēriņa starpību mazināšanos.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas termiņi tiek norādīti gan rēķinos, gan Klientu portālā,  gan skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas aktos. Tāpat klientiem tiek savlaicīgi nosūtīta atgādinājuma vēstule par nepieciešamību veikt skaitītāju verifikāciju.

Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu Ventspilī veic PSIA “ŪDEKA”, kā arī citi komersanti. Ja pakalpojuma sniegšanai izvēlaties PSIA “ŪDEKA”, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas vai nomaiņas pakalpojumus var pieteikt, zvanot pa tālruni 636 63010 vai rakstot e-pastā udensmeritaji.udeka@ventspils.lv.

 

27.09.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”