Pašvaldības SIA „ŪDEKA” atgādina, ka trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām jāveic līdz šim atlikto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana.

Ārkārtējās situācijas laikā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji varēja atlikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai atkārtotu verificēšanu, kā to paredzēja Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”. Pēc ārkārtējās situācijas beigām, atkal ir jāveic ūdens skaitītāju periodiskā verificēšana, atbilstoši norādītajiem termiņiem.

Ja verifikācijas termiņš beidzies ārkārtējās situācijas laikā

Ja dzīvoklī esošā skaitītāja verifikācijas termiņš ir beidzies, tad šo skaitītāju verificēšana ir jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Piemēram, ja ūdens skaitītājam derīguma termiņš ir noteikts šī gada 7.aprīlis, tad ūdens patēriņa skaitītāja verifikācija ir jāveic trīs mēnešu laikā no šī datuma, tas ir  līdz šī gada 7.jūlijam . Vēl viens piemērs,  ja verificēšanas termiņš ir 6.marts, tad skaitītājs arī ir jāverificē līdz 7.jūlijam, savukārt, ja  verifikācijas datums ir norādīts, piemēram 10.aprīlis, tad arī tā verifikācija ir jāveic trīs mēnešu laikā no šī datuma jeb līdz 10. jūlijam. Skaitītāju verificēšanas termiņi tiek norādīti gan rēķinos, gan Klientu portālā, verifikācijas aktā, kā arī klientiem tiek sūtīti atgādinājumi par skaitītāju verificēšanas termiņa beigām. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina sekot līdzi skaitītāju verificēšanas datumam un savlaicīgi pieteikt skaitītāju nomaiņu un vienoties par izdevīgāko laiku pakalpojuma saņemšanai, zvanot pa tālruni  63663010 vai rakstot e-pastāudensmeritaji.udeka@ventspils.lv. Vienlaikus jāatzīmē, ka skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu Ventspils pilsētā var veikt arī citi komersanti.

Kas notiks, ja skaitītāji netiks verificēti?

Ja ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana netiks veikta atbilstoši noteiktajiem termiņiem, tad turpmāk papīra formātā paziņotie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiks ņemti vērā, bet Klientu portālā rādījumu paziņošana būs liegta. Tāpat jāņem vērā, ka šādā gadījumā tiek piemērota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda konkrētajā aprēķina periodā rodas.

Ūdens skaitītāju nomaiņas veids  –  pēc klienta izvēles

Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija ir jāveic ne retāk kā reizi četros gados. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” piedāvā gan skaitītāju pirmreizēju uzstādīšanu, gan nomaiņu pēc verifikācijas. Nomaiņa iespējama divos veidos – nomainot esošo klienta skaitītāju pret jaunu skaitītāju vai pret lietotu skaitītāju. Pakalpojuma veidu pirms pieteikšanās izvēlas pats klients. Nomainot skaitītāju pret jaunu skaitītāju, pašvaldības SIA “ŪDEKA” sniedz 2 gadu garantiju – gan par skaitītāju nomaiņas pakalpojumu, gan arī par pašu skaitītāju, jo to ir iegādājusies pašvaldības SIA “ŪDEKA” un attiecīgi garantiju var prasīt no skaitītāja piegādātāja vai ražotāja. Taču, ja nomaiņa notiek pret lietotu skaitītāju, kurš iepriekš ir noņemts no kādas citas adreses, tiek verificēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiek atzīts par lietošanai derīgu (ko apliecina verifikācijas uzlīme uz paša skaitītāja), 2 gadu garantija ir spēkā pašam nomaiņas pakalpojumam (uzstādīšanas darbiem, bez skaitītāja). Skaitītāju nomaiņas pakalpojums tiek sniegts klienta klātbūtnē, par ko tiek parakstīts attiecīgs skaitītāju nomaiņas akts, kuru paraksta arī klients, kuram ir iespēja pārliecināties gan par skaitītāju nomaiņas pakalpojuma kvalitāti, gan par to, ka nomainītais skaitītājs ir darba kārtībā.

Sociālā palīdzība

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina,  ka iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem var saņemt sociālo palīdzību ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai. Ventspils pilsētas pašvaldība tām ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 340,00 eiro, sniedz atbalstu ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai 50% apmērā. Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, pašvaldība ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumus kompensē 80% apmērā.

Lai saņemtu plašāku informāciju par pašvaldības sniegto materiālo atbalstu, aicinām sazināties ar Sociālo dienestu,  rakstot uz e-pastu socdienests@ventspils.lv.

 

 

26.04.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Pixabay