Ventspilnieks.lv jau rakstīja par Valsts kontroles revīzijā secināto, ka 2018.gadā būtiska daļa no Olimpiskā centra Ventspils attīstības projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma nav izlietota atbilstoši sākotnējam piešķiršanas mērķim. Pašvaldība uz to reaģējusi asi, nosaucot to par meliem. Publicējam Valsts kontroles pārskatu par Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada darbu, kurā viens no punktiem ir veltīts tieši IZM piešķirtā finansējuma Olimpiskā centra Ventspils jautājumam.

2.1.3. Vai IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums Olimpiskā centra “Ventspils” sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim?

Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu tika gūta pārliecība, ka 2018.gadā būtiska daļa no Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma nav izlietota atbilstoši sākotnējam piešķiršanas mērķim. Revīzijā tika konstatēti būtiski un visaptveroši pārkāpumi un neatbilstības. IZM no piešķirtā finansējuma 2 350 000 euro apmērā Olimpiskā centra “Ventspils” sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai vismaz 537 485 euro apmērā nav izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, nav ievēroti tiesību akti, kas uz to attiecas, jo:

►IZM akceptējusi Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projektu īstenošanas finansējuma vismaz 236 835 euro apmērā, tajā skaitā 97 780 euro attīstības izdevumu, izlietojumu Olimpiskā centra “Ventspils” uzturēšanai, līgumā neparedzētu pasākumu īstenošanai un ar olimpisko centru nesaistītu pakalpojumu apmaksai, nevis līgumā paredzēto pasākumu īstenošanai, par ko liecina Ventspils pilsētas domes iesniegtās atskaites par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu;

►attīstības izdevumi 300 650 euro apmērā piešķirti projekta īstenošanai, kura mērķis ir pretrunīgs un neskaidrs.

Likums par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka ministrijas un citas centrālās valsts iestādes ir atbildīgas par gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izpildes kontroles sistēmas izveidi un par Valsts kases norēķinu kontos ieskaitīto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli atbilstoši paredzētajiem mērķiem. IZM nolikums nosaka, ka IZM nodrošina ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem. 2018.gadā IZM un Ventspils pilsētas dome noslēdza divus sadarbības līgumus par VeOC sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu 2 350 000 eiro apmērā:

 • 17.04.2018. līgums Nr.2-2e/2018/169 (“deputātu kvotas”) par kopējo summu 1 550 000 eiro šādu projektu īstenošanai:
   824 968 eiro – BMX ziemas sporta bāzes ierīkošanai;
   232 489 eiro – jauna 50m peldbaseina ar rehabilitācijas centru un viesnīcu-sporta internātu būvniecībai;
   46 545 eiro – VeOC Sporta nama “Centrs” grīdas pārbūvei un svarcelšanas zāles paplašināšanai;
   194 686 eiro – BMX vasaras sporta bāzes servisa ēkas izbūvei;
   161 057 eiro – vieglatlētikas un futbola stadionu jaunas infrastruktūras izveidei un aprīkojuma iegādei;
   90 255 eiro – peldbaseina infrastruktūras atjaunošanai;
 • 25.06.2018. līgums Nr.2-2e/2018/239 (attīstības izdevumi) par kopējos summu 800 000 euro šādu projektu īstenošanai:
   367 499 eiro – basketbola halles atlētikas zāles modernizācijai, aprīkojuma iegādei un jaunas infrastruktūras izveidei;
   131 851 eiro – ledus halles modernizējošā aprīkojuma iegādei un jaunas infrastruktūras izveidei;
   300 650 eiro – vieglatlētikas un futbola stadiona tenisa kortu modernizācijai.

IZM nenodrošina pietiekamu uzraudzību pār piešķirto valsts budžeta finansējumu, kas piešķirts VeOC sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai, jo, izvērtējot Ventspils pilsētas domes iesniegtās atskaites par piešķirtā finansējuma izlietojumu un tām pievienotos attaisnojuma dokumentus par IZM un Ventspils pilsētas domes 17.04.2018. līgumā Nr.2-2e/2018/169 paredzēto projektu īstenošanu, konstatēts:

 •  122 585 euro, kas bija paredzēti peldbaseina un rehabilitācijas centra ar viesnīcu būvniecībai, IZM atgriezusi valsts budžetā kā slēgto budžeta asignējumu;
 • vismaz 139 055 eiro izlietoti nevis līgumā paredzēto projektu īstenošanai, bet VeOC uzturēšanai, līgumā neparedzētu projektu īstenošanai un ar VeOC nesaistītu pakalpojumu apmaksai, piemēram:
  uz BMX ziemas sporta bāzes (VeOC komplekss) ierīkošanu attiecināti izdevumi 33 939 eiro apmērā, kas samaksāti SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” par Izglītības pārvaldes funkciju izpildi – uzņēmums pārstāv iestādi tās īstenoto būvniecības projektu īstenošanas laikā;
   vismaz 8794 eiro izlietoti nevis BMX vasaras sporta bāzes servisa ēkas izbūvei, bet BMX trases uzturēšanai, apmaksājot inventāra iegādi (lāpsta, kaplis, ielas birste, koka kāti u.c.), grunts pievešanu un izlīdzināšanu BMX trasē, BMX trases seguma atjaunošanu, dolomīta atsiju iegādi, tribīņu atjaunošanu, trases remontmateriāliem (OSB plāksnes, saplākšņi, zāģu asmeņi, skrūvgrieži, piekaramās atslēgas, lejkannas, dārza šļūtenes u.c.), BMX dirtu trases labiekārtošanu;
   vismaz 22 704 eiro izlietoti nevis vieglatlētikas un futbola stadionu jaunas infrastruktūras izveidei un aprīkojuma iegādei, bet vieglatlētikas un futbola stadionu uzturēšanai, apmaksājot tribīņu atjaunošanu, aizsargžoga remontu, vieglatlētikas sporta inventāra noliktavas jumta remontu, centrālā un rezerves futbola laukuma zāliena kopšanu un atjaunošanu, centrālā futbola laukuma skatītāju tribīņu jumta remontu, tāllēkšanas bedres pārsega iegādi, mini futbola laukuma vārtu un apžogojuma remontu, metināšanu, apžogojuma plākšņu daļēju nomaiņu;
   vismaz 33 334 eiro izlietoti Pārventas sporta kompleksa uzturēšanai, kas līgumā nebija paredzēts, apmaksājot kompleksa durvju aprīkošanu ar atbloķēšanas iespēju ugunsgrēka gadījumā, garderobju remontu, trenažieru iegādi, videonovērošanas sistēmas izveidi, gumijas granulu iegādi;
   vismaz 40 284 eiro izlietoti ūdens piedzīvojumu parka atlētikas zāles atjaunošanai, kas līgumā nebija paredzēts, apmaksājot ventilācijas sistēmas modernizāciju un linoleja nomaiņu atlētikas zāles koridorā.

IZM nenodrošina pietiekamu uzraudzību pār piešķirto finansējumu attīstības izdevumiem (kas piešķirts VeOC sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai), jo, izvērtējot Ventspils pilsētas domes iesniegtās atskaites par piešķirtā finansējuma izlietojumu un tām pievienotos attaisnojuma dokumentus par IZM un Ventspils pilsētas domes 25.06.2018. līgumā Nr.2-2e/2018/239 paredzēto projektu īstenošanu, konstatēts, ka vismaz 97 780 euro izlietoti nevis līgumā paredzēto projektu īstenošanai, bet VeOC uzturēšanai un līgumā neparedzētu projektu īstenošanai, piemēram:

 • vismaz 38 236 eiro izlietoti nevis basketbola halles atlētikas zāles modernizācijai, aprīkojuma iegādei un jaunas infrastruktūras izveidei, bet basketbola halles uzturēšanai un tās kārtējiem remontiem (apmaksājot tekņu remontu, jumta remontu, durvju aprīkošanu ar atbloķēšanas iespēju ugunsgrēka gadījumā, ģērbtuvju remontu, vecās grīdas attaukošanu un apstrādi ar profesionālo ķīmiju, pulēšanu, sūkšanu un esošās grīdas lakošanas darbus, avārijas apgaismojuma elektrosadalnes remonta darbus, āra pakāpienu remontu, salokāmo galdu un kāju paliktņa iegādi u.c.);
 • vismaz 58 644 eiro izlietoti nevis ledus halles modernizējošā aprīkojuma iegādei un jaunas infrastruktūras izveidei, bet ledus halles uzturēšanai un tās kārtējiem remontiem, (apmaksājot jumta remontu, ģērbtuvju un ledus arēnu savienojošā gaiteņa durvju nomaiņu, avārijas apgaismojuma atjaunošanu, sienas remontu 2.stāva foajē, saldēšanas iekārtas kompresora remontu un apkopi saskaņā ar rūpnīcas ieteikumiem, saldēšanas iekārtu remontmateriālu iegādi un remontu u.c.);
 • 900 eiro izlietoti vieglatlētikas manēžas skrejceļu sintētiskā seguma (melnās gumijas) remonta darbiem, lai gan līgumā darbi vieglatlētikas manēžā nebija paredzēti.

Revīzijā konstatēts, ka IZM un Ventspils pilsētas domes 25.06.2018. līgumā Nr.2-2e/2018/239 definētais projekts “Vieglatlētikas un futbola stadiona tenisa kortu modernizācija”, kura īstenošanai paredzēts attīstības izdevumu finansējums 300 650 euro, ir pretrunīgs un neskaidrs, un pēc šāda projekta nosaukuma revidenti nevar izvērtēt, kādam mērķim finansējums paredzēts, jo vieglatlētikas un futbola stadions ir viens sporta infrastruktūras objekts, bet tenisa korti – cits atsevišķs sporta infrastruktūras objekts, kā rezultātā uz projektu attiecināti izdevumi gan par vieglatlētikas un futbola stadiona uzturēšanu un aprīkojuma iegādi, gan par tenisa kortu modernizāciju.

Ieteikums
IZM pilnveidot piešķirtā valsts budžeta finansējuma citiem prioritārajiem pasākumiem un attīstības izdevumu izlietojuma uzraudzībā ieviestās kontroles un nodrošinātu finansējuma izlietojuma atbilstību piešķīruma mērķim.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay