Pašvaldības līdzfinansējuma atbalsta programmas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai ietvaros, ir pabeigti pirmie 2024. gadā uzsāktie iekšpagalma labiekārtošanas darbi. Ventspilī labiekārtoto iekšpagalmu skaitam pievienojusies daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Sarkanmuižas dambī 21.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Sarkanmuižas dambī 21 iekšpagalma labiekārtošanai, pēc apsaimniekotāja PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma, tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 30`134,31 EUR apmērā. Labiekārtošanas darbi tika uzsākti aprīlī. Būvdarbu ietvaros ir veikta gājēju ietves pārbūve bruģakmens segumā un esošo inženiertīklu aku vāku līmeņošana. Tādējādi ir realizēta jau trešā šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas labiekārtošanas būvniecības kārta. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Sarkanmuižas dambī 21 ir viena no pirmajām, kuras iedzīvotāji izlēma izmantot pašvaldības līdzfinansējuma atbalsta programmu savas mājas un iekšpagalma labiekārtošanai.

Tāpat ir noslēgušies iekšpagalma labiekārtošanas darbi Inženieru ielā 81, kur tika izbūvēta gājēju ietve bruģakmens segumā mājas otrajā pusē. Noslēgumam tuvojas iekšpagalma labiekārtošanas darbi Ugāles ielā 19, kur tiek veikta esošās gājēju ietves un brauktuves pārbūve, lietus kanalizācijas tīkliem jaunu virszemes ūdens savākšanas uztvērējaku izbūve, kā arī jaunu apgaismojuma balstu un gaismekļu uzstādīšana esošā apgaismojuma vietā gar brauktuvi.

Embūtes ielas 49 iekšpagalmā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Embūtes ielā 51 ir uzsākti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalma labiekārtošanas darbi. Ar piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtošanas darbu ietvaros veiks gājēju ietves pārbūvi bruģakmens segumā. Savukārt pašvaldībai piederošā iekšpagalma teritorijā 1800 mplatībā labiekārtošanas darbu ietvaros tiks veikta brauktuves un lietus ūdens kanalizācijas pārbūve, jauna energoefektīva LED apgaismojuma izbūve, auto stāvvietu paplašināšana līdz 54 vietām, teritorijas zāliena atjaunošana, kā arī brauktuves abos galos tiks uzstādīti ātrumvaļņi.

Katru gadu Ventspils pašvaldība labiekārto gan pašvaldībai piederošos iekšpagalmus, gan līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu. Šogad Ventspils pašvaldība jau piešķīrusi līdzfinansējumu kopumā vairāk nekā 200`000 EUR apmērā pagalmu labiekārtošanai vienpadsmit Ventspils daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos.

Ventspils pašvaldība pateicas ikvienam aktīvam mājas iedzīvotājam un uzņēmīgam mājas pārvaldniekam, kuri izvēlas veidot savu apkārtējo dzīves vidi labāku un sakārtotāku. Lielākā daļa no iekšpagalmiem pilsētā atrodas māju iedzīvotāju īpašumā, tādēļ to labiekārtošana ir iedzīvotāju iniciatīvas panākuma atslēga un nopelns. Lai to uzsāktu, mājas iedzīvotāji kopsapulcē izlemj par nepieciešamajiem labiekārtojuma darbiem, un tālāk mājas apsaimniekotājs vēršas pilsētas domē.

Ar sīkāku informāciju par pašvaldības atbalstu līdzfinansējuma saņemšanai iekšpagalmu labiekārtošanai var iepazīties www.ventspils.lv sadaļā Atbalsts daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

 

​​​5.06.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde