Licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā uzraudzīs īpaša biedrība

1315

Ventspils novada domes deputāti nolēmuši pilnvarot biedrību Usmas krasts organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos ūdeņos Usmā pagasta administratīvajā teritorijā.

Līdz šim licencēto makšķerēšanu ezerā organizēja Usmas pagasta pārvalde, bet, saņemot biedrības Usmas krasts iesniegumu ar lūgumu uzticēt biedrībai licencētās makšķerēšanas organizēšanu, kā arī rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas kontroles funkcijas, domes deputāti nolēma pilnvarot biedrību veikt minētos uzdevumus.

Pašvaldība secinājusi, ka Usmas ezera zivju resursu pārvaldīšanā ir lietderīgi iesaistīt sabiedrības pārstāvjus, tādēļ nolemts noslēgt pilnvarojuma līgumu uz trim gadiem, par atbildīgo personu nosakot Usmas pagasta pārvaldes vadītāju Gendrihu Šķesteru. Biedrībai uzdots izstrādāt un iesniegt pašvaldībā nolikumu par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Usmas ezerā.

Biedrība reģistrēta 2006. gada, viens no tās dibinātajiem ir Usmas pagasta padome. Organizācija izveidota, lai veicinātu Usmas attīstību, dabas vērtību apzināšanu, racionālu apsaimniekošanu un sabiedrības izglītošanu par vides aizsardzību un kultūrvēsturisko mantojumu. Biedrībā ir 16 biedri, katra īpašumā vai lietojumā ir mazizmēra kuģošanas līdzeklis.

No 2017.gada 1.janvāra zvejniecību regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontroli un uzraudzību ūdenstilpēs Usmas pagastā tupinās veikt divi Ventspils novada pašvaldības zivju aizsardzības inspektori, bet ar nelikumīgo zveju un makšķerēšanu saistīto pārkāpumu skaits pieaug, tādēļ noderēs arī biedrības palīdzība.