No 1. jūlija stājas spēkā jauna mājokļa pabalsta saņemšanas kārtība Ventspils pilsētā, kas paredz ieviest vienotu formulu mājokļa pabalsta apmēra noteikšanai visām pašvaldībām.

Kā skaidroja Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta pārstāve Santa Serdjukova, viens no sociālās palīdzības mērķiem ir sniegt materiālu atbalstu tām mājsaimniecībām, kurām ir zemi ienākumi un grūtības segt ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus. Jaunie noteikumi paredz, ka turpmāk mājokļa pabalsta apmēru aprēķinās kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Kopš šī gada 1. janvāra GMI slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājokļa pabalsta apmēra noteikšanā turpmāk tiks iekļauti arī tādi izdevumi kā telekomunikāciju un interneta pakalpojumi. Tāpat papildināts uzskaitījums ienākumiem, ko neņem vērā, izvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju: ienākumos neieskatīs tādus ienākumus kā stipendijas līdz minimālās darba algas apmēram personām, kuras mācās vai studē, nepilngadīgas personas ienākumus no algota darba, pārmaksāto iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksu.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot iesniegumu, kā arī maksājuma apliecinošus dokumentus vai rēķinus. Pabalsts primāri tiks izmaksāts veicot pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējiem (gāze, elektrība utt.) vai atsevišķos gadījumos pabalsta pieprasītājam.

Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un par mājokļa izdevumiem apliecinošu rēķinu uzrādīšana Sociālajā dienestā.

01.07.2021 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com