Valdība atbalstīja jaunus pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu mīkstināšanu, kas paredz, ka turpmāk iekštelpās atkal varēs notikt sporta treniņi, kā arī darbu iekštelpās varēs atsākt arī bērnu atrakcijas.

Izvērtējot esošo epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā faktu, ka ar Covid-19 saslimušo skaits turpina samazināties, valdība nolēma atļaut organizētā un kontrolētā veidā iekštelpās organizēt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņus / nodarbības, nosakot obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu, un vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības). Piepildījums telpai, kurā notiek treniņprocess, nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Ņemot vērā publiskas lietošanas peldbaseinu specifiku, regulējums paredz noteikt, ka 25 metru publiskas lietošanas peldbaseinā drīkstēs atrasties līdz četrām personām vienā peldēšanas celiņā, savukārt 50 metru publiskas lietošanas peldbaseinā – līdz sešām personām vienā peldēšanas celiņā.

Svarīgi atzīmēt, ka prasība par noteiktu m2 ievērošanu būs atkarīga no epidemioloģiskās situācijas – kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 nepārsniegs 120, vienai personai sporta audzēkņu treniņos (nodarbībās) būs jānodrošina nevis 25 m2, bet gan 15 m2 no pieejamās platības, kā arī nebūs jāievēro prasība par telpas infrastruktūras noslodzi 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita.

Treniņu procesu īsteno, veicot audzēkņu un nodarbināto iknedēļas testēšanu. Audzēkņu testēšanu varēs neveikt, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Tāpat Covid-19 testu varēs neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Iknedēļas testēšana tiks organizēta vispārējā kārtībā, tai skaitā noteiktas personu kategorijas iekļaujot valsts apmaksātā testēšanas programmā.

Sporta treniņa (nodarbības) laiks nedrīkst nepārsniedz 90 minūtes, nedrīkst izmantot ģērbtuves, izņemot publiskas lietošanas peldbaseinā, ja piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%. Sporta treniņā (nodarbībā) nedrīkst iesaistīt audzēkņus, kas jaunāki par 5 gadiem, izņemot audzēkņus peldētapmācības programmā.

Organizējot nodarbības telpās, jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm, vai jāveic regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes. Sporta treniņā nedrīkst piedalīties personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā audzēkņu vecāki. Telpā, kur notiek sporta treniņš, nedrīkst organizēt nekādus citus pasākumus.

Pirms sporta treniņa organizatoram ir savlaicīgi jāapzina sporta treniņā iesaistīto audzēkņu skaits. Tāpat izvirzīta prasība, ka nodarbības notiek pēc stingra saraksta un tiek nodrošināta audzēkņu un iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Saslimšanas gadījumā pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma būs pienākums nodot audzēkņu un sporta treniņos (nodarbībās) iesaistīto darbinieku personu datus, kā arī informāciju par sporta treniņu (nodarbības) norises datumiem un vietām/telpām).

Savukārt bērnu vecāki aicināti izvērtēt audzēkņa līdzdalību sporta treniņā, kā arī nodrošināt, ka bērns neapmeklē nodarbību, ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī, ja viņam ir jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.

Valdība nolēma atļaut atsākt sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar iekštelpu atrakcijām.

Pakalpojumu sniedzējiem pie ieejas jānodrošina kontrole, lai identificētu apmeklētāju atbilstību prasībām (vakcinēta /pārslimojusi persona, persona ar negatīvu testu, bērni līdz 12 gadiem). Pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā telpās vai teritorijā nevar atrasties personas, kas šīm prasībām neatbilst. Arī pakalpojumu sniegšanas personālam jāatbilst augstāk minētajām prasībām.

Tāpat jāveic apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja tiks konstatēta apmeklētāja vai darbinieka saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pieprasījuma apmeklētāju un iesaistīto darbinieku personas dati tiks nodoti SPKC.

Vienai personai pakalpojuma sniegšanas vietā jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no apmeklētājiem pieejamās pakalpojumu sniegšanas vietas publiski pieejamo telpu platības. Vienlaikus apmeklētāju plūsma jāorganizē tā, lai nodrošinātu 2m distances ievērošanu starp individuāliem apmeklētājiem vai mājsaimniecībām un novērstu cilvēku drūzmēšanos.

Gan personālam, gan klientiem iekštelpās jāizmanto mutes un deguna aizsegi, izņemot, ja tas nav iespējams, izmantojot atrakcijas. Tāpat pēc iespējas jāsamazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu, jāveic regulāra (ja iespējams, pēc katra klienta) virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija.

Vienlaikus noteikts, ka netiek sniegti izklaides pakalpojumi, kuros nav iespējams nodrošināt inventāra un virsmu dezinfekciju un distances ievērošanu starp apmeklētājiem (piemēram, bērnu bumbu baseini). Šādus pakalpojumus atļauts sniegt tikai vienai personai vai vienai mājsaimniecībai, starp apmeklētājiem nodrošinot inventāra un virsmu dezinfekciju.

Tāpat apmeklētājiem jābūt pieejamiem roku dezinfekcijas līdzekļiem, jānodrošina regulāra telpu ventilācija (oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nevar pārsniegt 1000 PPM (daļas uz miljonu)), jānosaka atbildīgā persona, kas organizē epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110.

Vienlaikus, pasākuma organizatora vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzēja pienākums un atbildība ir nesniegt pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Tas nozīmē, ka pakalpojuma sniedzējs uzrauga to, ka apmeklētāji ievēro pulcēšanās nosacījumus, distancēšanos, maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās un atrakcijā, mutes un deguna aizsegu lietošanas nosacījumus utml. Konstatējot epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumus, pakalpojuma sniedzējs aicinās apmeklētājus ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, vai, ja pakalpojuma saņēmējs neņems vērā pakalpojuma sniedzēja norādījumus, izraidīs personu no pakalpojuma sniegšanas teritorijas vai vērsīsies pie pašvaldības policijas vai Valsts policijas.

30.06.2021 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com