Tiesa: Ventspils pilsētas dome pieļāvusi Satversmes normu pārkāpumus

783

Ventspils pilsētas pašvaldība, nenodrošinot opozīcijas deputātu proporcionālu iesaistīšanu visās domes komisijās, padomēs, valdēs un darba grupās izskatāmajos jautājumos, nav nodrošinājusi no demokrātiskas iekārtas principa izrietošā mazākuma principa ievērošanu, un tādējādi pieļāvusi Satversmes normu pārkāpumus, tā savā lēmumā norāda Liepājas tiesu nama Administratīvā rajona tiesa.

Nevienam ventspilniekam nav noslēpums, ka Ventspils pilsētas domē pirmo – un reizē arī vienīgo – vijoli spēlē partijas Latvijai un Ventspilij biedri. Ventspils pilsētas domē opozīcijai iespējas piedalīties daudzu tiešām svarīgu lēmumu pieņemšanā nav. Kā tiesas sēdē norādīja viens no prasības līdzpieteicējiem Aivis Landmanis: “Latvijai un Ventspilij Ventspils pilsētas domes vairākums kopā ar Ventspils pilsētas domes administrāciju ir Ventspils pilsētas domes deputātiem vēlēšanu rezultātā piešķirto mandātu patvaļīgi nodevusi pašu izveidotām, pārstāvētām un vadītajām komisijām un padomēm, vienlaikus izslēdzot jebkādu opozīcijas deputātu iesaisti šo institūciju darbā.”

Pašvaldībā ir ievēlēti 13 deputāti, izveidotas 4 pastāvīgās komitejas un 26 komisijas. Taču komisijās, kurām ir nozīmīga loma pašvaldības lēmumu projektu sagatvošanā un tādu jautājumu izskatīšanā, kas nav komiteju kompetencē, darbojas tikai 10 deputāti. Katrs no tiem ir iecelts vismaz trijās komisijās. Tikmēr Aivim Landmanim, Ivaram Landmanim un Ģirtam Valdim Kristovskim nav atradusies vieta nevienā komisijā, padomē, valdē vai darba grupā. Tas savukārt nozīmē, ka viņiem ar pozīcijas deputātu “svētību” liegta arī iespēju pilnvērtīgi realizēt savu vēlētāju viņiem deleģētos uzdevumus.

Lieta tā, ka realitātē visi pašvaldības kompetencē esošie jautājumi tiek izskatīti un izlemti komisijās un padomēs, savukārt komitejas darbojas kā „balsošanas mašīnas”, kuras apstiprina minētajās institūcijās apspriestos un sagatavotos lēmumu projektus. Tiesa arī konstatēja, ka neviens no līdzpieteicēju rekomendētajiem kandidātiem – Ventspils iedzīvotājiem – nav iekļauts virknē komisiju. Tāpat tiesa atzina, ka opozīcijas deputātiem nav pieejama pilnvērtīga informācija par komiteju darba kārtībā iekļautiem jautājumiem. Var secināt, ka tādējādi domes vairākums ignorē ne vien sev netīkamo kolēģu tiesības, bet arī ceturtās daļas Ventspils vēlētāju tiesības uz savu interešu pārstāvību Ventspils domē. Tas, ka opozīcijas deputātiem tiek traucēts īstenot vēlētāju pārstāvību, atzīts arī tiesas spriedumā.

Taču pats skarbākais tiesas atzinums ir, ka, organizējot Ventspils pilsētas pašvaldības darbu, nav ievēroti konstitucionālie principi. Proti, Satversme nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, bet tautas suverenitātes princips ir cieši saistīts ar demokrātijas principu. “Tautas saikne ar saviem ievēlētajiem priekšstāvjiem nebeidzas ar pašvaldības vēlēšanu rezultātu paziņošanu, bet tā starp pašvaldības deputātu un viņa vēlētājiem juridiski pastāv visu deputāta darbības laiku. {..} Juridiskā ziņā nozīmīgi ir, lai visu laiku – no vēlēšanās pieņemtā lēmuma līdz konkrētam tiesību aktam – pastāvētu nepārtraukta leģitimācijas (jeb pilnvarojuma) saikne starp vēlētāju un deputātu. Brīvo pārstāvības mandātu pašvaldības deputāts var realizēt tikai tādā gadījumā, ja tam ir nodrošināta iespēja piedalīties tautas attiecīgās vēlētas pārstāvniecības darbībā.”

Tiesa konstatēja, ka Ventspils pilsētas dome bez pietiekama juridiska un faktiska pamata nav akceptējusi opozīcijas deputātu gribu līdzvērtīgi proporcionāli piedalīties domes darbā, un uzdeva Ventspils pilsētas domei mēneša laikā no sprieduma stāšanās spēkā izdot Ģirtam Valdim Kristovskim, Dacei Kornai, Aivim Landmanim un Ivaram Landmanim labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu nodrošināta viņu iekļaušana Ventspils pilsētas domes komisiju, padomju, valžu un darba grupu sastāvā atbilstoši 2017.gada 30.jūnija iesniegumā paustajai gribai (t.i. proporcionāli), gadījumos, kad viņu iesaiste Ventspils pilsētas domes darbībā netiek nodrošināta ar viņu proporcionālu iekļaušanu Ventspils pilsētas domes pastāvīgo komiteju sastāvā.

Spriedumu vēl var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv