Pagājušā gada izskaņā pašvaldības SIA “ŪDEKA” teritorijā tika pabeigta divu saules paneļu elektrostaciju izbūve ar kopējo jaudu – 0,237 MW. Šī bija pirmā vasara, kad uzņēmums savos ražošanas procesos jau pilnvērtīgi varēja izmantot zaļo enerģiju.

Viens saules paneļu parks ar 196 paneļiem ierīkots uzņēmuma teritorijā pie Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas, otrs, lielāks, – pie Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa, kur kopā ierīkoti 446 saules paneļi. Saules elektrostacijas tika izbūvētas, realizējot energoefektivitātes projektu* un saražoto elektroenerģiju Ventspils ūdenssaimniecības uzņēmums izmanto pašpatēriņam – abu kompleksu darbības nodrošināšanai un “ŪDEKA” administrācijas ēkas vajadzībām. Apkopojot pirmā pusgada datus, no saules abās stacijās kopā ir saražotas 159 053 kWh. Salīdzinājumam – tas ir tik, cik nepieciešams, lai divus mēnešus pilnībā nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas procesus. Ziemas mēnešos saražotie enerģijas apjomi ir bijuši salīdzinoši nelieli, piemēram, janvāra mēnesī saražotas 2807 kWh, tomēr jūnija mēnesī jau tika saražotas 44 959 kWh.  Zaļās enerģijas ražošana ļauj palielināt pašvaldības SIA “ŪDEKA” enerģētisko neatkarību un arī kompensēt citu izdevumu pieaugumu, kas radušies valstī esošā cenu kāpuma dēļ. Jāatzīmē, ka pērn īstenotā projekta ietvaros Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs tika nomainīti arī divi kompresori, savukārt kanalizācijas sūkņu stacijā Muitas ielā 4 – divi kanalizācijas pārsūknēšanas sūkņi. Arī šīs jaunākās paaudzes, viedās un energoefektīvās iekārtas gada laikā ļaus ieekonomēt ap 14% no nepieciešamās elektroenerģijas notekūdeņu apsaimniekošanas procesu nodrošināšanai. Tāpat zaļā enerģija ļauj samazināt uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām – aprēķināts, ka projekta īstenošanas rezultātā siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā jeb CO2 samazinājums sastādīs 40,189 tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta apmērā.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” arī turpmāk plāno turpināt jau uzsākto zaļo kursu, ieviešot risinājumus, kas ļauj palielināt uzņēmuma energoefektivitāti, tādā veidā nodrošinot tarifa stabilitāti. Kopējās projekta izmaksas veidoja 532 418,26 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% jeb 324 210,76 EUR no attiecināmām izmaksām, bet pārējās izmaksas un PVN sedza pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

*Saules paneļu elektrostaciju izbūve notika projekta “Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī” (Nr. 4.2.2.0/21/A/009) ietvaros.

 

15.09.2023. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”