Notikusi Ventspils pilsētas domes sēde (30.04.2020.)

1103

Ar precizējumiem, kurus neatradīsiet domes oficiālajā versijā. 

2020.gada 30.aprīlī plkst. 13:00 notika Ventspils pilsētas domes kārtējā sēde, kurā tika izskatīti astoņi dienaskārtības jautājumi.

Tā kā Ventspils pilsētas domes oficiālajā mājas lapā tiek atspoguļota tikai varai tīkamā informācija, www.ventspilnieks.lv publisko pieņemtos lēmumus ar opozīcijas deputātu precizējumiem un viedokļiem.

Domes sēdē nepiedalījās Deputāts Ģirts Valdis Kristovskis, jo Ventspils pilsētas dome ir atteikusies nodrošināt Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta lēmuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” adekvātu izpildi Ventspils pilsētas domē. Proti, īstenojot tiesiski atstādinātā A.Lemberga prettiesiskās iegribas, netiek nodrošināts attālināts Ventspils pilsētas domes un to komiteju darbs, šādi apdraudot klātienes sēdēs iesaistīto un to ģimenes locekļu veselību, kā arī sadārdzinot lēmuma pieņemšanas procesu. Šādi tiek pārkāptas deputāta tiesības un sēdē klātesošo cilvēktiesības. 

Deputātu viedoklis un balsojums par visiem darba kārtības jautājumiem bija vienbalsīgs “par”, izņemot darba kārtības 2., 5., 7.jautājumus:

Ar atšķirīgiem viedokļiem un balsojuma pamatojumiem var iepazīties, klāt pievienotajos failos:

Otrā jautājuma kontekstā: “Par Ventspils pilsētas domei piederošo kapitāla daļu SIA „Futbola klubs „Ventspils”” pārdošanu”.  

Otrais jautājums

Piektā jautājuma kontekstā: “Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2019.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu”.

Piektais jautājums

Septītā jautājuma kontekstā: “Par deputāta A.Landmaņa 2020.gada 27.aprīļa iesnieguma “Par precizējuma izdarīšanu 2020.gada 3.aprīlī notikušās Ventspils pilsētas domes sēdes protokolā Nr.8” pievienošanu Ventspils pilsētas domes 2020.gada 3.aprīļa sēdes protokolam.”

Septītais jautājums – 1.DAĻA

Septītais jautājums – 2.DAĻA

Domes sēdē piedalījās 12 domes deputāti – Aivars Lembergs, Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Ilze Buņķe, Igeta Gredzena, Uldis Boitmanis, Dace Korna, Aivis Landmanis, Ivars Landmanis.

Sēdi, pārkāpjot likuma “Par pašvaldībām” 25.panta normu – “Domes darbu vada tās priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā … ”, kā ierasts prettiesiski, klāt esot domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam, vadīja domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vītoliņš.

Sēdes vadītājs Jānis Vītoliņš ierosināja papildināt darba kārtību ar 2 jautājumiem: “Par Ventspils pilsētas bāriņtiesas un Ventspils novada bāriņtiesas sadarbību” un “Par deputāta A.Landmaņa 2020.gada 27.aprīļa iesnieguma “Par precizējuma izdarīšanu 2020.gada 3.aprīlī notikušās Ventspils pilsētas domes sēdes protokolā Nr.8” pievienošanu Ventspils pilsētas domes 2020.gada 3.aprīļa sēdes protokolam”.

Dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm “par” (Aivars Lembergs, Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Ilze Buņķe, Igeta Gredzena, Uldis Boitmanis, Dace Korna, Aivis Landmanis, Ivars Landmanis), “pret” – nav, “atturas”‒ nav, apstiprināja sekojošu darba kārtību:

  • Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā, dzīvojamo telpu izīrēšanu un apmaiņu;
  • Par Ventspils pilsētas domei piederošo kapitāla daļu SIA „Futbola klubs „Ventspils”” pārdošanu;
  • Par projektu “Laivu nojumes būvniecība Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā”;
  • Par apgaismojuma izbūvi;
  • Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2019.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu;
  • Par Ventspils pilsētas bāriņtiesas un Ventspils novada bāriņtiesas sadarbību;
  • Par deputāta A.Landmaņa 2020.gada 27.aprīļa iesnieguma “Par precizējuma izdarīšanu 2020.gada 3.aprīlī notikušās Ventspils pilsētas domes sēdes protokolā Nr.8” pievienošanu Ventspils pilsētas domes 2020.gada 3.aprīļa sēdes protokolam;
  • Par nākamās kārtējās domes sēdes sasaukšanu.

Nākamā kārtējā Domes sēde plānota 2020.gada 29.maijā plkst. 13.00.

07.05.2020./Autors: Ventspilnieks.lv/ Foto:Ventspilnieks.lv arhīvs