Ventspils pilsētas dome šī deputātu sasaukuma laikā ir prettiesiski liegusi mazākuma deputātiem Ģirtam Valdim Kristovskim, Dacei Kornai, Aivim Landmanim un Ivaram Landmanim līdzvērtīgas un pienācīgas iespējas līdzdarboties domes komisijās, padomēs un darba grupās. Šāda Ventspils pilsētas domes vadības un politiskā vairākuma rīcība neatbilst Satversmē noteiktajiem principiem, atzinis Augstākās tiesas Senāts.

Kā norāda Ventspils domes opozīcijas deputāti — Senāta spriedums un tā atzinumi ir svarīgs precedents Latvijas pašvaldību sistēmas demokrātiskuma un tiesiskuma nostiprināšanai.

Augstākās tiesas Senāts 2021.gada 31.maijā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta uz Ventspils pilsētas domes mazākuma (opozīcijas) deputātu Ģ.V. Kristovska, D.Kornas, A.Landmaņa un I.Landmaņa pieteikuma pamata par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei tos iekļaut domes komisiju, padomju un darba grupu sastāvos ievērojot proporcionalitātes principu.

Senāts savā 2021. gada 31. maija spriedumā ir nepārprotami noteicis, ka Ventspils pilsētas dome ir liegusi mazākuma (opozīcijas) deputātiem iespējas faktiski un pilnvērtīgi piedalīties domes darbā.

Senāts norāda, ka dome ir ignorējusi pienākumu ievērot proporcionalitātes principu un pienākumu nodrošināt visu deputātu iespējas piedalīties domes komisiju, padomju un darba grupu darbā.

Tādējādi Ventspils pilsētas dome ir nepamatoti izolējusi un liegusi minētajiem mazākuma deputātiem iespējas īstenot tiem vēlētāju – ventspilnieku doto deputātu mandātu pilnvērtīgi piedalīties domes darbā un strādāt ventspilnieku interesēs, norāda opozicionāri.

Vienlaikus Senāts, norādot uz Ventspils pilsētas domes kasācijas sūdzības neargumentētajiem apgalvojumiem un tiesisko argumentu trūkumu, noraidīja domes prettiesisko prasību konstitucionālo proporcionalitātes principu neattiecināt uz mazākuma deputātiem.

Tādējādi Senāts ir pateicis, ka šāda visa esošā deputātu sasaukuma laikā ilgusī minēto deputātu diskriminācija un viņu darbības ierobežošana nav pieļaujama.

Senāts spriedumā ir norādījis, ka nepamatots ir Ventspils pilsētas domes apgalvojums, ka vispārējie tiesību principi nav jāpiemēro, veidojot  domes komisijas, padomes un darba grupas. Turklāt Senāts ir atzinis, ka patiesībai neatbilst Ventspils pilsētas domes apgalvojums, ka tā veido domes komisiju, padomju un darba grupu sastāvus saskaņā ar profesionalitātes principu. Dome nav rīkojusi konkursu, piemēram, uz komisiju locekļu amatiem, uz kuriem būtu dota iespēja pieteikties kādiem pretendentiem, tostarp, arī mazākuma deputātiem.

Vienlaikus Senāts ir konstatējis, ka Apgabaltiesa iepriekš minētos apstākļus nav pietiekami pienācīgi pārbaudījusi, tā nav pienācīgi pamatojusi savu spriedumu. Ja tas būtu paveikts, tad Apgabaltiesai būtu bijis jāizdara visaptverošs secinājums, ka Ventspils pilsētas pašvaldībā mazākuma deputātiem Ģ.V.Kristovskim, D.Kornai, A.Landmanim un I.Landmanim ir tikusi liegta iespēja pilnvērtīgi piedalīties domes darbā, kas ir būtiski ietekmējusi un aizskārusi pieteicēju – opozīcijas deputātu tiesības.

Senāts 2021.gada 31.maija spriedumā ir noteicis, ka Apgabaltiesa ir pieļāvusi objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpumus un Apgabaltiesas spriedums ir atceļams.

Tādējādi Senāts ir nosūtījis lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas instancē par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei veidot komisijas, padomes un darba grupas nodrošinot opozīcijas deputātiem būt tajās pārstāvētiem atbilstoši proporcionālas pārstāvības principam.

 

2.06.2021. / Autors: BNN / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs