Nelegālos ūdens un kanalizācijas pakalpojumu lietotājus gaida bargi sodi

1753
Autors: SXC
Autors: SXC

Šī gada 1.janvārī stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kura ieviestās izmaiņas lielākā daļa ventspilnieku izjūt saistībā ar jauno norēķinu kārtību par komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājām. Taču precīzāka un sakārtotāka patēriņa uzskaite nav vienīgās jaunās vēsmas, ko likums ieviesis. Likums paredz arī stingrāku nelegālo pakalpojumu lietošanas kontroli un bargākas soda sankcijas par vides piesārņojuma draudu radīšanu.

Latvijā un pasaulē arvien vairāk tiek runāts par vides aizsardzības un negatīvas ietekmes uz vidi ierobežošanas jautājumiem, un tā kā notekūdeņu apsaimniekošanai ir vistiešākā saistība ar vides saudzēšanu, arī jaunajā likumā īpaša uzmanība ir veltīta tieši šai tēmai.

Jaunais tiesiskais regulējums paredz stingrāku notekūdeņu apsaimniekošanas kārtību, konkrētāk nosaka namīpašnieku pienākumus, paredz sodu aprēķināšanas risinājumus par patvaļīgiem pieslēgumiem un apdraudējumu videi, kā arī ar jaunajiem normatīvajiem aktiem paredzēts sakārtot decentralizēto (individuālo) kanalizācijas sistēmu jautājumu.

Tā kā uz likuma pamata jāizdod vēl vairāki tam pakārtoti Ministru kabineta (MK) noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie noteikumi, pašlaik par vairākiem jautājumiem ir pāragri runāt. Piemēram, MK noteikumi par individuālo kanalizācijas notekūdeņu risinājumu reģistrēšanu un apsaimniekošanu jāizdod līdz šī gada beigām, bet pilsētu saistošie noteikumi – līdz nākamā gada 1.martam, līdz ar ko iedzīvotāji izmaiņas, kas attiecas uz šo jautājumu, varētu sagaidīt tikai nākamajā gadā.

Tomēr izmaiņas būs. Tādēļ pašvaldības SIA ŪDEKA jau savlaicīgi aicina tos iedzīvotājus, kuri nelieto centralizētās sistēmas pakalpojumus un izmanto kanalizācijas krājtvertnes vai septiķus, sākt interesēties, vai tie izbūvēti un pilda savu funkciju atbilstoši prasībām. Paredzams, ka turpmāk šo decentralizētās sistēmas risinājumu atbilstība prasībām tiks stingri kontrolēta. Tāpat, visticamāk, tiks uzraudzīts nosēdbedru satura izvešanas process. Iespējams, namīpašniekiem būs jāspēj uzrādīt apliecinoši dokumenti, kas pierāda, ka notekūdeņi izvesti atbilstoši normatīviem aktiem.

Ventspilī vairāk nekā 10 gadu laikā pilsētas ūdenssaimniecības attīstībā ieguldīti vairāk kā 80 miljoni eiro, no kuriem ap 80% ir ES fondu līdzekļi. Kopā šie ieguldījumi nodrošinājuši mūsdienīgus dzīves apstākļus, veselībai drošu dzeramo ūdeni un ērtības vairāk kā 98% pilsētas iedzīvotāju. Taču aptuveni 2% no tiem jeb ap 1000 iedzīvotāju sniegtās priekšrocības neizmanto. Ventspilī joprojām ir ap 450 mājsaimniecības, kurām ir dota iespēja lietot centralizētās sistēmas ūdenssaimniecības pakalpojumus, bet pieslēgums tīkliem līdz šim nav izveidots. Šīs mājsaimniecības ir drauds gan pašu tajās dzīvojošo veselībai, kā arī pazemes ūdeņu un apkārtējās vides kvalitātei, jo pārliecības par decentralizētās sistēmas risinājumiem nav. Iespējams, uzturā lietotais dzeramais ūdens ir veselībai nedrošs, bet kanalizācijas notekūdeņi nepārtraukti piesārņo vidi.

Lielais mājsaimniecību skaits, kurās neizmanto ar ES fondu līdzfinansējumu izbūvēto un rekonstruēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu sniegtās priekšrocības, ir viena no aktuālākajām problēmām ūdenssaimniecības jomā arī Latvijas pārējās administratīvajās teritorijās. Galvenokārt, iemesli ir divi. Viens – vēsturiski iesakņojusies pārliecība, ka bez “ekstrām” jau var iztikt un nav nekāda vaina dzert un sadzīvē lietot ūdeni no akas (kaut par tā kvalitāti nav ne mazākās jausmas), bet kanalizāciju novadīt krājtvertnē, kas bieži nav noslēgta un daļa kanalizācijas nonāk gruntī, vai, vēl ļaunāk, – tuvējā grāvī. Otrs, protams, finansiālais apsvērums.

Bet nereti nepieciešamais finansējums ir pārvērtēts. Pieslēguma izmaksas ir atkarīgas no tā, kur un cik daudz nepieciešams rakt. Parasti, jo māja tuvāk ielai (tātad – arī maģistrālajiem tīkliem), jo pieslēguma izmaksas mazākas. Taču pašvaldības SIA ŪDEKA aicina vērsties uzņēmuma Tehniskajā daļā un painteresēties konkrēti par sava īpašuma pieslēgšanas iespējām un provizoriskajām izmaksām. Tehniskās daļas speciālisti izskatīs katru individuālu gadījumu un radīs optimālu risinājumu pakalpojumu nodrošināšanai.

Ventspilī ir vienkāršoti pieslēgumu izbūves noteikumi – nav nepieciešams tehniskais projekts, nevajag arī sertificētu būvkompāniju. Pietiek ar tehniskajiem noteikumiem un pašvaldības izdotu rakšanas atļauju, tādēļ daudz cilvēku rakšanas darbus veic pašu spēkiem, tādējādi ieekonomējot.

Jāatzīmē arī, ka pašvaldības SIA ŪDEKA jau vairākus gadus piedāvā atvieglotus samaksas noteikumus par pieslēgumu ierīkošanu – norēķinus var veikt ilgtermiņā, maksājot pa daļām. Tagad šādu kārtību paredz arī jaunais tiesiskais regulējums. Arī par norēķinu iespējām saistībā ar jaunu pieslēgumu izveidi jāvēršas uzņēmuma Tehniskajā daļā.

Stājoties spēkā jaunajai kārtībai, pašvaldības SIA ŪDEKA šogad pastiprināti veic reidus, pārbaudot gan esošos pieslēgumus centralizētajiem tīkliem, gan apzinot un pastiprināti uzraugot mājsaimniecības, kurās pieslēgumi nav reģistrēti. Tagad pārkāpējus ir vienkāršāk atklāt, jo nelegālu pieslēgumu gadījumā normatīvie akti paredz pakalpojumu sniedzējam tiesības atslēgt pakalpojumus, par to nebrīdinot, līdz ar ko pārkāpējs, ja arī neatver sava mājokļa durvis, agri vai vēlu pats vēršas uzņēmumā. Kā arī ir vieglāk pārliecināt namīpašnieku par pieslēguma legalizēšanu pēc iespējas operatīvāk, jo soda apmērs pieaug pa dienām.

Pusgada laikā, kopš tiek veikta stingrāka kontrole, pieķerts ne viens vien likumpārkāpējs. Tie ir dažādi privātmāju rajoni – Krievlauki, Gāliņciems, pilsētas Dienvidrietumu daļa, kur īpašnieki savas mājsaimniecības pieslēguši centralizētajiem tīkliem patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot. Dažiem no pieķertajiem soda apmērs pēc MK noteikumos Nr.174 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu paredzētās kārtības sastāda pat vairākus desmitus tūkstošus eiro.

Pašvaldības SIA ŪDEKA aicina patvaļīgu pieslēgumu lietotājus pašiem pieteikties un atzīt savu vainu nodarījumā, nevis gaidīt, kad to atklās uzņēmuma darbinieki. Panākot vienošanos par sistēmas sakārtošanu un pieslēguma legalizēšanu, uzņēmums ir tiesīgs noslēgt ar vainīgo personu izlīgumu par kompensācijas apmēru un tā samaksas kārtību, kā to paredz iepriekš minētie MK noteikumi. Tātad, atzīstoties, no soda “pēc pilnas programmas” var arī izvairīties.

Par pieslēgumiem centralizētajiem tīkliem uzņēmums aicina sazināties ar pašvaldības SIA ŪDEKA Tehnisko daļu, ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2.stāvā vai zvanot pa tālruni 63607286 katru darba dienu no plkst.8 līdz 17, izņemot pirmdienas (plkst.18) un piektdienas (līdz plkst.16).